Klachtenregeling

Bij Cordaan vinden we een klacht een belangrijk signaal. In de behandeling van klachten wordt iedereen serieus genomen. Het gaat er niet om of een klacht gegrond of ongegrond is, maar hoe wij u verder helpen met een oplossing voor uw probleem. Cordaan heeft een klachtenregeling en voor de uitvoering daarvan een team cliëntvertrouwenspersonen. Het indienen van een klacht kan mondeling, telefonisch, via de mail of via een klachtenformulier. Natuurlijk is het ook mogelijk om eerst met de cliëntvertrouwenspersoon over een klacht te praten.

Wie kan een klacht indienen

In principe de cliënt zelf, maar ook familie, een vertegenwoordiger of een nauw bij de cliënt betrokkene kunnen een klacht indienen. Het moet altijd gaan om een klacht van of namens de cliënt.
Dit geldt ook voor mensen die niet in een locatie van Cordaan wonen, maar als inwoner van Amsterdam gebruik maken van een van onze eerstelijnsproducten zoals: fysiotherapie, ergotherapie of logopedie.

Klachtenregeling Vervoer

Vervoersklachten vallen niet onder de klachtenregeling van Cordaan. Vanaf 1 september 2015 wordt het vervoer voor Cordaan geregeld door Munckhof Regie. Klachten over het vervoer kunnen het beste direct, maar in ieder geval binnen vijf dagen na de uitgevoerde rit, worden ingediend bij het Servicebureau van Munckhof. Het Servicebureau is te bereiken op werkdagen van 08:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer: (077) 397 88 36. U leest hier meer over op de pagina Klachtenregeling Vervoer.

Klachten over vervoer uitgevoerd door medewerkers of vrijwilligers van Cordaan

Klachten over vervoer op de locaties, uitgevoerd door medewerkers of vrijwilligers, vallen wel onder de klachtenregeling van Cordaan. Deze klachten kunt u indienen bij de cliëntvertrouwenspersoon van de desbetreffende locatie.

 • Cliëntvertrouwenspersoon Harriët van der Kooy

  Harriët van der Kooy
  T: 06 276 52 069 
  E: klachtopvangmidden2@cordaan.nl

  Harriët is Cliëntvertrouwenspersoon van de volgende locaties en voorzieningen:

  Verpleging en Verzorging (V&V)
  Beth Shalom (incl. dagbesteding, revalidatiezorg en paramedische zorg), De Buitenhof (incl. dagbesteding, revalidatiezorg en paramedische zorg).

  Dagbesteding Verstandelijk Gehandicapten Zorg (VGZ)
  Dagcentrum De Dokken, Dagcentrum De Draad, Dagcentrum De Houtwerkplaats, Dagcentrum De Rank, Amsterdam Outsider Art.

  VGZ locaties
  Dusartstraat, Ketelmakerij, Jan Luijkenstraat, Mandarijnenstraat, Spreeuwenpark, Walmolen, De Werf (Klinkerweg 88, Klinkerweg 82-84-86, Kraandrijverstaat 2-4-6, 8-10, Plaatwerkerstraat 1-3, 2-4, 5-7, 6-8, Werktuigstraat 28-30.

  VGZ Ambulant Team Noord

  Klachtenregeling

 • Cliëntvertrouwenspersoon Johan Walburg

  Johan Walburg                
  Mobiel: 06 316 67 363
  E-mail: klachtopvangoost1@cordaan.nl

  Johan is Cliëntvertrouwenspersoon voor de volgende locaties en voorzieningen:

  Verpleging en Verzorging (V&V)
  Berkenstede (incl. dagbesteding, revalidatiezorg en paramedische zorg), De Diem, De Gooyer, Kastanjehof (incl. dagbesteding), Kraaipan, De Banne Centrum, De Die (incl. dagbesteding, revalidatiezorg en paramedische zorg), Anton de Komplein, Buitenveldert (incl. dagbesteding, revalidatiezorg en paramedische zorg), d’Oude Raai (incl. dagbesteding).

  Dagbesteding Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VGZ)
  Groenvoorziening en dierverzorging, Individuele Bedrijfsbegeleiding, Inloopcentrum SamSam, Landlust, Transtech, Parkhof, Gaasperdam, Kadoelerbreek.

  VGZ- woonlocaties:
  De Diem, Kastanjehof, Kadoelerbreek, Landlust, Mulderplein, Parkhof, Seegersplein, De Gooyer, Sleewijkstraat, Wenckebachweg,
  Ambulant team Oost (incl. IJburg), Zuidoost en Diemen.

  Thuiszorg
  Buitenveldert, Centrum, Oost, Zuid en Noord.

  Klachtenregeling

 • Cliëntvertrouwenspersoon Ingrid Konijnenberg

  Ingrid Konijnenberg
  T: 06 150 23 068 
  E: klachtopvangwest2@cordaan.nl

  Ingrid is Cliëntvertrouwenspersoon voor de volgende locaties en voorzieningen:

  Verpleging en Verzorging (V&V)
  De Boeg (incl. dagbesteding), Hudsonhof dagbesteding, Nieuw Vredenburgh (incl. dagbesteding), Riekerhof (incl. dagbesteding).
  Voor deze V&V locaties tevens revalidatiezorg en paramedische zorg.

  Dagbesteding Verstandelijk gehandicapten zorg (VGZ)
  De Elzen, Inloopcentrum Nieuw Sloten-ABC, Gerrie Knetemannlaan + West-End, Nieuw Vredenburgh, De Drie Wachters.

  VGZ woonlocaties
  Bazelhof, Borgerstraat, Dr. H. Colijnstraat, Foyer Bos & Lommer, Foyer 4e Verdieping, Gerrie Knetemannlaan (VGZ), Koningsvrouwen van Landlust, Nieuw Sloten, Nieuw Vredenburgh, S.F. van Ossstraat, Overleg, Overtoomse Hof, Senecastraat, Staatsliedenbuurt.

  Ambulant Team West: De Wending

  Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  RIBW Geuzenhoek, RIBW Ketelhuisplein, RIBW Gerrie Knetemannlaan, Centrum Kijkduin, DAC Meer & Oever, RIBW Snelleveldstraat, RIBW Stadionbuurt, RIBW Statenjachtstraat, RIBW IJburg/ S.F. Van Ossstraat, DAC Wingerdweg.

  Jeugd
  Alle locaties en diensten.

  Klachtenregeling

 • Sandra van Berlo

  Sandra van Berlo
  T: 06 467 48 971
  E: klachtopvangwest1@cordaan.nl

  Sandra is Cliëntvertrouwenspersoon voor de volgende locaties en voorzieningen:

  Verpleging en verzorging (V&V)
  Amsterdam: Ottho Heldringstraat, Gerrie Knetemannlaan, Hof van Sloten (incl. dagbesteding), Saskia van Uijlenburgkade (Andreas Ensemble).
  Huizen: De Marke-De Meenthoek
  Nieuw Vennep: In het Zomerpark (incl. dagbesteding)
  Voor deze V&V-locaties tevens revalidatiezorg en paramedische zorg

  Thuiszorg
  West, Zuidoost en Diemen

  Thuisdiensten (hulp bij het huishouden)

  Klachtenregeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Centrale Klachtenfunctionaris

De Centrale Klachtenfunctionaris van Cordaan is Marianne Ferron
T: 06 507 49 988
E: klachtopvangcentraal@cordaan.nl 

Voor klachten uitsluitend contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon van de desbetreffende locatie of regio.

Veelgestelde vragen

 • Wat te doen als u een klacht hebt?

  U vindt dat er iets niet goed gaat. Dat roept onvrede op. Het verdient aanbeveling eerst zelf te proberen het probleem op te lossen door de persoonlijk begeleider of leidinggevende aan te spreken. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, neem dan contact op met de cliëntvertrouwenspersoon.

 • Door wie kan een klacht worden ingediend?

  De cliënt van Cordaan kan natuurlijk altijd zelfstandig een klacht indienen. Soms kan de cliënt niet zelf klagen. Dan kunnen anderen dat namens de cliënt doen. Anderen zijn:

  • de vertegenwoordiger van de cliënt
  • een naast staande van de cliënt (iemand die als nauw betrokkene bekend is met de situatie van de cliënt en die te goeder trouw de belangen van de cliënt wil behandelen)
  • een nabestaande van de cliënt

  Een klager als bedoeld in de Wet BOPZ (artikel 41) kan zijn:

  • elke andere cliënt
  • een door de rechter aangewezen voogd, curator of mentor
  • de echtgenoot, een ouder, elke meerderjarige bloedverwant in de rechte lijn en in de zijlijn tot en met de tweede graad
 • Hoe en bij wie kan een klacht worden ingediend?

  Klachten kunnen zowel schriftelijk (bij de grotere locaties hangen klachtenbussen), via e-mail, telefonisch als mondeling worden ingediend. Een schriftelijke klacht wordt door de klager aan de cliëntvertrouwenspersoon van de desbetreffende locatie of regio gestuurd.

  Klachtenformulieren zijn beschikbaar bij de receptie van de locaties, in het logboek en via onze website. Op het klachtenformulier staat aangegeven dat een kopie van het klachtenformulier naar de verantwoordelijke manager of directeur wordt gestuurd. Telefoonnummers en e-mailadressen van de cliëntvertrouwenspersonen vindt u hierboven op deze pagina.

  Het postadres is:
  Cordaan
  Postbus 1103
  1000 BC Amsterdam

 • Voortgang afhandeling klacht?
  1. De cliëntvertrouwenspersoon bespreekt de klacht van een cliënt of diens vertegenwoordiger bij voorkeur met de persoon op wie de klacht betrekking heeft en daarna met de direct leidinggevende en vervolgens, indien geen oplossing bereikt wordt, verder in de lijn.
  2. Op basis van de bevindingen van de cliëntvertrouwenspersoon wordt een proces ingezet waarbij afspraken voor een verbetertraject schriftelijk, door de lijnfunctionaris, worden vastgelegd.
  3. Een klacht dient in principe binnen een periode van 6 weken te zijn afgehandeld. Voor de Thuiszorg is deze periode 3 weken.
  4. Iedere klacht wordt schriftelijk afgesloten. De klager ontvangt daarvoor een (standaard) brief. Een kopie van de brief wordt aan de regiodirectie gestuurd.
  5. Al naar gelang de aard van de klacht belt de cliëntvertrouwenspersoon maximaal zes weken na het afsluiten van het dossier de klager om na te vragen of de klacht daadwerkelijk is verholpen en de gemaakte afspraken nagekomen worden.
 • Niet tevreden over de afhandeling?

  Als u niet tevreden bent over de afwikkeling van de klacht, kunt u dit bespreken met de cliëntvertrouwenspersoon. Lukt het niet uw klacht naar tevredenheid op te lossen dan kunt u uw klacht aanbieden aan de Geschillencommissie. Dat kan natuurlijk ook direct of in elk ander stadium van de procedure. De vertrouwenspersoon kan u hierbij ondersteunen.

 • Hoe is privacy geregeld

  Medewerkers van Cordaan hebben geheimhoudingsplicht. Zij respecteren uw privacy door alleen met anderen over uw klacht te spreken wanneer dat nodig is om tot een goede oplossing te komen