Gespecialiseerde Verpleging (GVT)

Het Gespecialiseerd Verpleegkundig Thuiszorg Team (GVT) van Cordaan Thuiszorg verricht specialistische verpleegkundige handelingen bij mensen thuis. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname.

Alles wat in het ziekenhuis gedaan kan worden, kan in principe ook thuis. De gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen worden ingeschakeld voor onder meer:

 • kortdurende behandeling met antibiotica;
 • het toedienen van morfine (pijnbestrijding);
 • het inbrengen van een infuus;
 • het toedienen van voeding via een centrale lijn;
 • het verzorgen van een katheter;
 • het begeleiden van pijnbestrijding;
 • het wisselen van een sonde;
 • het verzorgen van bloedtransfusies;
 • het aanprikken van een VIT (Volledig Implanteerbaar Toedieningssysteem).

In overleg zijn ook andere specialistische verpleegkundige handelingen mogelijk.

Gespecialiseerde Verpleging: deskundig en praktisch
De verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in het verrichten van verpleegkundige zorg. Zij zijn door hun kennis en vaardigheden bekwaam om zogenoemde ‘risicovolle handelingen’ uit te voeren. Door hun ervaring  als wijkverpleegkundige kennen ze alle mogelijkheden van de thuissituatie.

Het team werkt nauw samen met huisartsen, medisch specialisten uit het ziekenhuis, (wijk)verpleegkundigen en andere zorgverleners. Er wordt gewerkt met protocollen van het ziekenhuis die zo nodig worden aangepast aan de thuissituatie. Heeft iemand langdurig specialistische verpleegkundige zorg nodig? Dan traint het team wijkverpleegkundigen om de zorg (gedeeltelijk) over te nemen. Ook kunnen mantelzorgers worden geïnstrueerd.

Gespecialiseerde Verpleging: zo werkt het
Wie in Amsterdam Gespecialiseerde Verpleging nodig heeft, kan zich aanmelden bij Cordaan Thuiszorg. Zodra de aanmelding binnen is, start het Gespecialiseerde Verpleegkundig Team met de voorbereidingen. We bespreken met de cliënt en eventuele mantelzorger hoe de zorgverlening er uit zal zien. Met de verwijzer, de apotheker en zo nodig de zorgverzekeraar maken we afspraken. Voor de benodigde apparatuur zorgt een facilitair bedrijf op onze aanwijzing. Binnen 24 uur na aanmelding start de zorg.

Het Gespecialiseerd Verpleegkundig Thuiszorg Team kan ook betrokken worden bij de volgende zaken:

 • zorg verlenen aan bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen;
 • andere hulpverleners adviseren en instrueren; 
 • verzorgen van vaardigheidstrainingen voor huisartsen & artsen in verzorgings- & verpleeghuizen;
 • klinische lessen verzorgen in ziekenhuizen;
 • bij- en nascholing geven aan verpleegkundigen en verzorgenden;
 • ontwikkelen van speciale scholingspakketten.

Meer informatie en aanmelden
Er is geen wachtlijst voor Gespecialiseerde Verpleging bij Cordaan Thuiszorg. Binnen 24 uur na aanmelding start de zorg. 

Een aanvraag voor specialistische zorg kan worden ingediend via ons Cliënten Servicebureau:
T: (020) 229 02 25
E: gvt@cordaan.nl

Medisch specialisten kunnen een cliënt rechtstreeks via de transferverpleegkundigen in het ziekenhuis aanmelden. Van de verwijzer wordt een machtiging, recept voor medicatie en hulpmiddelen, uitvoeringsverzoek en een telefonische overdracht van de cliënt verwacht. Het Gespecialiseerd Verpleegkundig Thuiszorg Team verzorgt het verdere traject en start binnen 24 uur de zorg.