Persoonsgegevens en privacy

Vanaf 25 mei 2018 worden al uw persoonsgegevens beschermd door de AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet is vastgesteld door de Europese commissie en geldt voor inwoners van alle Europese landen. Op deze pagina leest u alles over uw rechten volgens de nieuwe privacywet AVG.

Al bestaande rechten

Cordaan mag volgens de AVG alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is, en een duidelijk omschreven doel. Deze gegevens mogen we ook alleen voor dát doel gebruiken. Cordaan heeft alle noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Elke zorgprofessional van Cordaan speelt hierbij een belangrijke rol.

Onder de oude wetgeving had u als cliënt van Cordaan al het recht op inzage in en een afschrift van uw zorgdossier, en het recht op correctie van uw persoonsgegevens.

Nieuwe privacyrechten

Met de nieuwe privacywetgeving heeft u daarnaast het recht  

  • om gegevens digitaal mee te nemen naar een andere aanbieder;
  • om gegevens te laten wissen;
  • om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft  ook het recht  om in begrijpelijke taal informatie te krijgen over uw rechten. De privacyverklaring op deze pagina kunt u ook op papier ontvangen.

Het recht op inzage in uw dossier

U heeft recht op inzage in uw medisch dossier, met uitzondering van persoonlijke aantekeningen van medewerkers. Inzage in uw dossier is gratis. U heeft ook recht op kopieën van uw medische gegevens. Wilt u meer dan één kopie van alle gegevens? Dan vragen we daarvoor een vergoeding.

In sommige gevallen mag Cordaan uw verzoek om toegang tot uw dossier of een gedeelte daarvan weigeren. Bijvoorbeeld als hierdoor de privacy van iemand anders wordt geschaad.

Correctierecht

Het correctierecht geeft u het recht om correctie van uw persoonsgegevens aan te vragen. U kunt Cordaan vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt om correctie vragen als uw persoonsgegevens: feitelijk onjuist of onvolledig zijn.
Het correctierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van indrukken, meningen en conclusies van medewerkers van Cordaan. Zo kunt u bijvoorbeeld wel een verkeerd adres aanpassen in uw dossier, maar niet uw diagnose. Ook mag u een Cordaanmedewerker vragen om uw mening toe te voegen aan uw dossier, als u dit graag wilt.

Het recht op het meenemen of overdragen van uw gegevens

Dit recht geeft u de mogelijkheid om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Het recht geldt voor een deel van de gegevens in medische dossiers. De persoonsgegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt, vallen onder dit recht. Dat geldt ook voor de gegevens die u indirect heeft verstrekt door het gebruik van een dienst of een apparaat (bijvoorbeeld woonzorgtechnologie). Cordaan kan deze gegevens op uw verzoek elektronisch aanleveren aan uzelf of aan een andere zorgaanbieder. Hierna zal Cordaan uw gegevens wissen.

Het recht om gegevens te laten wissen

Dit recht betekent dat u Cordaan mag vragen om gegevens uit uw dossier te wissen. Als u dit verzoek doet zal Cordaan zoveel mogelijk van uw gegevens wissen, tenzij specifieke gegevens (wettelijk) nodig blijven. Bijvoorbeeld vanwege het belang van iemand anders. Of omdat de gegevens nodig zijn voor het blijven leveren van zorg. Vraagt u om vernietiging van uw gehele dossier? Dan heeft Cordaan 3 maanden de tijd om aan dit verzoek te voldoen. Als we uw verzoek afwijzen, zullen we u dat schriftelijk toelichten.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u niet tevreden over hoe Cordaan omgaat met uw persoonsgegevens? Bespreek dit dan altijd met uw zorgverleners. Nemen zij uw zorgen niet weg? Meld dit dan bij de klachtenfunctionaris of vul een klachtenformulier in.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming:

Onno Adolfs
T: 06-58 08 42 03
E: oadolfs@cordaan.nl