Kwaliteitsvenster: Leren & verbeteren

De wil om continu te leren en te verbeteren is een belangrijke voorwaarde om goede zorg te geven, nu en in de toekomst. Voor onze medewerkers en ons management is reflectie op het werk de juiste manier om aan verbetering vorm te kunnen geven.

Leren en werken aan kwaliteit

Cordaan heeft de beschikking over een kwaliteitsmanagementsysteem dat voor een deel binnen Cordaan is ontwikkeld. Deze kwaliteitsinstrumenten dragen bij aan het leren en werken aan kwaliteit.

Zelfevaluatie
In 2018 is de zelfevaluatie aangepast aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. In de zelfevaluatie worden multidisciplinaire teams gevraagd om met elkaar in dialoog te gaan over de thema’s in het kwaliteitskader. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beschikbare kwaliteitsgegevens op teamniveau. De uitkomsten hiervan geven inzicht wat voor teams de belangrijkste leer- en verbeterpunten zijn. Dit waren in 2018 het leren van medicatie incidenten en het aanbieden van op de cliënt afgestemde activiteiten.

Kwaliteitsrapporten
De uitkomsten van verschillende kwaliteitsinstrumenten worden ieder kwartaal gebundeld aangeboden aan directie en managementteams. Cordaan vindt het belangrijk dat naast het aanleveren van deze rapporten er binnen directie en managementteams maar ook binnen de zorgteams wordt gereflecteerd op deze informatie. Door als team de uitkomsten te bekijken worden teams direct in de gelegenheid gesteld om met elkaar te bespreken hoe en op welke wijze verbeteringen kunnen worden gerealiseerd en wat hiervoor nodig is.

Leren van klachten, incidenten en calamiteiten

Klachten
Cordaan vindt het van belang om bij de klachtafhandeling de cliënt, zijn familielid of betrokkenen verder te helpen bij het oplossen van een gemeld probleem of klacht. Bij klachtafhandeling gaat het dan ook niet in de eerste plaats of de klacht gegrond of ongegrond is maar ook om de aandacht die er is voor de persoon en zijn of haar verhaal. Het team klachtopvang vraagt aandacht voor de ‘meest voorkomende klachten’ en daarbij behorende werkwijzen en/of procedures. Tevens worden in de klachtbehandeling trends gesignaleerd die gebaseerd op de meest actuele data, feiten en observaties van de cliëntvertrouwenspersonen en van invloed zijn op de kwaliteit van de zorg. Deze worden dan ook ieder kwartaal besproken met directie en management teams van de zorgdomeinen, zodat er acties genomen kunnen worden op door de klanten ervaren problemen.

Incidenten
Cordaan maakt gebruik van Triasweb om (bijna) incidenten in de zorg en dienstverlening in te registreren. Dit stelt medewerkers in staat om gemakkelijk een incident te melden. De gemelde incidenten worden ieder kwartaal in een rapportage opgenomen en besproken met directie en management om trends en ontwikkelingen te bespreken. De meest gemelde incidenten betreffen valincidenten, medicatie-incidenten en agressie-incidenten. Uit de zelfevaluatie weten we dat medewerkers het melden van agressie incidenten niet gemakkelijk vinden. Agressie bij cliënten met dementie wordt vaak gezien als “het hoort erbij”. Door hier in 2018 periodiek met teams over te spreken zien wij een toename van gemelde incidenten. Dit draagt bij aan onze ambitie om tot een open en transparante meldcultuur te komen waarin leren en verbeteren voorop staat.

Calamiteiten
Cordaan meldt calamiteiten en geweld in de zorgrelatie aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd. Hiervoor heeft Cordaan de beschikking over een aantal opgeleide onderzoekers die met de Prismamethode onderzoek doen in de gemelde calamiteit. De uitkomsten worden besproken met directie en managementteams. De verbetermaatregelen worden met en binnen de V&V teams ingezet. In 2018 hebben de Prisma onderzoekers deelgenomen aan een herhalingstraining Prisma Praktisch.