Kwaliteitsvenster: Leren & verbeteren

Onderzoek leert dat de meest effectieve vorm van leren ontstaat tijdens het werk. Nieuwsgierig zijn naar het effect van je handelen op de cliënt, elkaar collegiaal bevragen, fouten bespreken en successen vieren. Het maakt dat je leert en het leidt tot een hogere kwaliteit van zorg. In 2017 heeft er een reorganisatie plaatsgevonden bij de CordaanAcademie. Zij richt zich de komende jaren op het versterken van het werk- en leerklimaat binnen teams en het aanpassen van het scholingsaanbod. We organiseren leerinterventies meer in en om het werk, op individueel niveau en op teamniveau (werkplekleren). Mits effectief, gebruiken we in de toekomst nieuwe digitale hulpmiddelen.

Leren en werken aan kwaliteit

Cordaan ziet  persoonlijk leiderschap als het fundament voor het effectief invullen van de te onderscheiden rollen als manager. Het Cordaan management development traject (ontwikkeld met de HvA) ondersteunt daar bij en levert bij goed afronden, een HBO-certificaat op.

In totaal namen in 2017 27 medewerkers deel aan de opleiding Leidinggeven & HRM in 2017. Veertien van hen behaalden hun certificaat.

Gebruik van informatie

Cordaan heeft de afgelopen jaren een uniek kwaliteits- managementsysteem ontwikkeld. Hierbij hanteren wij het uitgangspunt dat het de kern van het verbeteren van kwaliteit betekent continu met elkaar praten over kwaliteit. Medewerkers en teams worden gevraagd te reflecteren op de dagelijkse zorg aan cliënten, dat met cliënten te bespreken en samen te kijken waar dat beter kan. Zonder gemotiveerde en toegewijde medewerkers geen goede zorg.

De zelfevaluatie heeft in 2017 in april en oktober plaatsgevonden, waarbij in oktober in 10 zorgteams een pilot heeft plaats gevonden waarbij speerpunten uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg zijn opgenomen.

Resultaten en informatie uit de kwaliteitsinstrumenten worden per kwartaal aangeboden aan directie en management.

Verbeterplannen

Zorgteams gaan halfjaarlijks met elkaar in gesprek over een aantal belangrijke kwaliteitsthema’s. Op basis van deze dialoog, de zelfevaluatie, stellen zorgteams met elkaar vast welke verbeterpunten er zijn op deze thema’s. De verbeterpunten richten zich op onderwerpen als methodisch werken, veilige zorg, bejegening en aandacht. Zorgteams hebben hierbij de beschikking over informatie uit overige kwaliteitssystemen. Zoals kwaliteitsinformatie over methodisch werken met het clientendossier, alsmede verschillende kwaliteitsrapportages. In 2017 heeft het door ontwikkelen van het kwaliteitsmanagement informatie aandacht gekregen om zorgteams hier nog beter in te kunnen faciliteren.

Leidinggeven & HRM

Kwaliteitsinstrumenten