Over de WijkKliniek

De WijkKliniek is een nieuw zorgconcept voor kwetsbare ouderen die normaalgesproken in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege acute medische problemen. In de WijkKliniek is er zowel acute medische zorg, als goede ondersteuning en begeleiding om zo fit mogelijk weer naar huis te kunnen. Dit voorkomt nieuwe acute gezondheidsproblemen, haalt de druk af van de dichtslibbende spoedeisende hulpen én zorgt ervoor dat ouderen thuis hun leven weer zo zelfstandig mogelijk kunnen oppakken.

De WijkKliniek is het resultaat van een innovatieve samenwerking tussen Cordaan, Amsterdam UMC en Zilveren Kruis.

WijkKliniek
Wisseloord 219
1106 MB Amsterdam
Wijkkliniekeh@cordaan.nl

Ziekenhuiszorg in een verpleeghuis

De WijkKliniek is een afdeling voor ziekenhuiszorg in het verpleeghuis Eben Haëzer (Cordaan-locatie in Amsterdam Zuidoost). De WijkKliniek heeft 23 plekken. Alle patiënten krijgen een eenpersoonskamer met ziekenhuisbed, eigen badkamer en zithoek. Ook is het mogelijk dat naasten, indien noodzakelijk, blijven overnachten. Waar mogelijk wordt samengewerkt met de huisarts en wijkverpleegkundige, zodat een soepele terugkeer naar huis mogelijk is.

Een verblijf in de WijkKliniek duurt maximaal 14 dagen.

Waarom een WijkKliniek?

Er is een gat tussen wat thuis, in het verpleeghuis en in het ziekenhuis kan. Dat leidt tot een grote toestroom van ouderen naar de spoedeisende hulp. Jaarlijks zijn dat er in Nederland 800.000 waarvan 35% wordt opgenomen. We zien dat de huidige ziekenhuiszorg niet altijd passend is voor ouderen: 1 op de 5 wordt binnen een maand weer in het ziekenhuis opgenomen, 1 op de 3 heeft blijvende beperkingen in het dagelijks functioneren.

In de WijkKliniek kijken we niet alleen naar het medische probleem. Een patiënt wordt vier-assig in beeld gebracht: sociaal, somatisch, psychisch en functioneel. Er wordt actief gewerkt aan het behouden van zelfredzaamheid. De zorg wordt geboden in een omgeving die uitnodigt tot bewegen, dus uit bed komen. We werken actief aan wat nodig is om thuis weer zelfredzaam te zijn. Met als doel heropnames en het verlies van zelfredzaamheid voorkomen. 

Doelstellingen WijkKliniek

Bij de start in juni 2018 kende de WijkKliniek de doelstellingen:

 1. beter passende zorg voor ouderen met een acute zorgvraag
 2. verminderen van de druk op de Spoedeisende Hulp (SEH) en instroom ouderen naar ziekenhuisbedden
 3. eerste stap in het veilig verplaatsen van acuut medische zorg naar de wijk
 4. een extra impuls om hbo-opgeleide verpleegkundigen te interesseren voor de acute ouderenzorg

Resultaten WijkKliniek

Eerste resultaten laten zien dat:

 • de zorg in de WijkKliniek veilig en doelmatig is en tot betere uitkomsten voor de patiënt leidt
 • een groot deel van de patiënten laat herstel zien tijdens opname
 • drie maanden na opname 70% van de patiënten was hersteld qua functioneren
 • patiënten minder vaak een delier krijgen tijdens opname in de WijkKliniek
 • er minder heropnames zijn. 23% 3 maanden na opname in de WijkKliniek in vergelijking met soortgelijke diagnoses in het ziekenhuis (40% in 3 maanden in nulmeting, 34% in 3 maanden bij cohortmeting).
 • de zorg daadwerkelijk wordt omgebogen: in 2016 werd 44% van de ouderen opgenomen in het Amsterdam UMC, locatie AMC, na bezoek aan de SEH. In 2019 was dit teruggebracht naar 33%.
 • patiënten de WijkKliniek waarderen met een ruime 8

Verantwoording

Vanaf de opening van de WijkKliniek, juni 2018 tot heden, wordt middels onderzoek doorlopend geëvalueerd. Tussen juli 2018 en februari 2020 werden ruim 600 patiënten opgenomen in de WijkKliniek. Gegevens van 200 patiënten zijn verzameld.

Door de Covid-19 pandemie was in het grootste deel van 2020 geen onderzoek mogelijk vanwege de op de locatie geldende toegangsrestricties. Hierdoor zijn nog niet alle evaluaties compleet.

Doorontwikkeling WijkKliniek Amsterdam Zuidoost

Sinds de opening van de WijkKliniek in Amsterdam Zuidoost zijn er meer dan 1000 opnames geweest. De maximale opnamecapaciteit is 23 bedden. Naast de oorspronkelijke instroom via de SEH Amsterdam UMC, locatie AMC, worden patiënten nu ook ingestuurd vanuit Amsterdam UMC, locatie VU, en OLVG. Om de instroom via SEH naar bedden in het ziekenhuis verder te verminderen wordt er gewerkt aan het rechtstreeks insturen van patiënten naar de WijkKliniek door huisartsen. 

Start Landelijke proeftuinen WijkKliniek – Leernetwerk Acute Ouderenzorg

De gezamenlijke initiatiefnemers Cordaan, Amsterdam UMC en Zilveren Kruis zetten met ondersteuning vanuit het Programma Langer Thuis (ministerie van VWS) proeftuinen WijkKliniek en Leernetwerk Acute Ouderenzorg op. Samen met een aantal proeftuinen wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van (het concept) WijkKliniek in zowel stedelijke als landelijke regio’s. De werving van deze proeftuinen is gestart in juni 2021. Het leernetwerk gaat in oktober 2021 van start.

Proeftuinen gezocht

Vanuit verschillende regio’s in Nederland is er veel belangstelling voor de WijkKliniek. Daarom wordt als vervolgstap een landelijk Leernetwerk WijkKliniek Acute Ouderenzorg opgezet. Samen met een aantal proeftuinen wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de WijkKliniek, in zowel stedelijke als landelijke regio’s. Dit gebeurt vanuit een bredere visie op ouderenzorg, waarbij  wordt bijgedragen aan een toekomstbestendige zorg voor ouderen.

De beoogde proeftuinen bestaan uit een regionaal consortium van (tenminste) een ouderenzorgorganisatie (VVT), ziekenhuis, regionale organisatie van huisartsen en preferente zorgverzekeraar van betreffende regio. Het consortium heeft al een infrastructuur opgezet voor regionale samenwerking en er zijn reeds initiatieven die bijdragen aan het voorkomen van acute- en ziekenhuiszorg voor zelfstandig wonende ouderen. Het consortium heeft de ambitie om in de regio de acute ouderenzorg verder te versterken door het opzetten van een WijkKliniek en hierin gezamenlijk met andere proeftuinen op te trekken vanuit het Leernetwerk.

Het Leernetwerk met de proeftuinen WijkKliniek gaat in oktober 2021 van start. Kennis en ervaringen opgedaan met de ontwikkeling van de WijkKliniek in Amsterdam Zuidoost wordt gedeeld met de andere proeftuinen. Het leernetwerk is bedoeld voor gezamenlijke kennisontwikkeling, kennisdeling en samenwerking tussen de proeftuinen. Thema’s die centraal staan zijn de rol- en taakverdeling tussen organisaties en professionals, domein-overstijgend werken, de bekostiging van de Wijkkliniek en het data driven vernieuwen en verbeteren.

Deelnemen als proeftuin

Als u interesse heeft om als proeftuin deel te nemen aan dit leernetwerk, of vragen heeft hierover, neemt u dan contact op met Susanne Smorenburg of Anneke van Vught via proeftuinenwijkkliniek@amc.nl

Webinar terugkijken

Webinar proeftuinen WijkKliniek bekijken? Dat kan door je eenmalig te registreren via deze link.

Meer informatie

Meer weten over WijkKliniek in Amsterdam Zuidoost?
Stuur een mail naar: wijkkliniekeh@cordaan.nl