Onze visie op acute ouderenzorg

De komende jaren verplaatst steeds meer acute ziekenhuiszorg naar de eerste lijn en wijk. Dat vraagt om goede netwerkzorg, capaciteitsopbouw en kennisontwikkeling van artsen, verpleegkundige specialisten (VS’en), physician assistants (PA’s), verpleegkundigen en verzorgenden. Ook is een andere financiering en aangepaste wet- en regelgeving nodig.

De wijkkliniek hebben we ontwikkeld vanuit onze visie dat de acute ouderenzorg een bredere en structurele plek moet krijgen in de eerste lijn, met een 24/7 infrastructuur om aan acute zorgvragen te kunnen voldoen. De kortdurende zorg en ondersteuning moeten we in de thuissituatie tijdelijk kunnen intensiveren. Daarnaast moet er dicht bij huis tijdelijk een opnamemogelijkheid zijn waarbij we ziekenhuiszorg, herstel- en nazorg kunnen bieden. 

4 bouwstenen voor acute ouderenzorg 

Om onze visie op acute ouderenzorg te realiseren, hebben we de vier bouwstenen acute ouderenzorg geformuleerd. Onder iedere bouwsteen zijn vervolgens de benodigde vernieuwingen in kaart gebracht. De 4 bouwstenen zijn:

  1.       Preventieve en proactieve zorg thuis

  2.       24/7 infrastructuur in de eerste lijn

  3.       Passende ziekenhuiszorg

  4.       Begeleid ontslag en herstelgerichte nazorg

Daarnaast is het organiseren van regionale zorgcoördinatie randvoorwaardelijk voor het realiseren van integrale acute ouderenzorg.

Rapporten acute ouderenzorg

  • Het rapport ‘Acute ouderenzorg dichtbij huis; een onderzoekrapport in opdracht van het Zorginstituut Nederland’ de strategieën die regio’s kunnen toepassen om deze vernieuwingen succesvol te implementeren.

    Rapport vernieuwing acute ouderenzorg dichtbij huis(download link)
  • Vernieuwing van acute ouderenzorg; kennissynthese Acute Ouderenzorg Amsterdam UMC & Leernetwerk Acute Ouderenzorg

    Vernieuwing acute ouderenzorg; kennissynthese(download link)