Toolkit Wijkkliniek

In 2018 zijn Cordaan, Amsterdam UMC en Zilveren Kruis de WijkKliniek gestart. In de WijkKliniek krijgen (kwetsbare) ouderen integrale, herstelgerichte en acuut medisch specialistische zorg. Niet in het ziekenhuis, maar in een VVT-setting en dat is een nieuw concept. Al snel blijkt er vanuit verschillende regio’s veel belangstelling. Met financiële ondersteuning vanuit het ministerie van VWS is in november 2021 een landelijk leernetwerk opgezet, waarin acht proeftuinen – inclusief regio Amsterdam – het concept doorontwikkelen.

Een proeftuin bestaat uit een regionale coalitie van ten minste een ouderenzorgorganisatie (VVT), ziekenhuis, regionale huisartsenorganisatie en preferente zorgverzekeraar van die regio. Het leernetwerk onderzoekt of het concept toepasbaar is voor uiteenlopende regio’s met verschillende infrastructuren en samenwerkingsverbanden. Inmiddels lijkt het concept kansrijk: voor landelijke én stedelijke regio’s met topklinische of juist (kleine) algemene ziekenhuizen, met of zonder een afdeling geriatrie. Altijd in nauwe samenwerking met een regionale ouderenzorgorganisatie. 

Doelen leernetwerk

De uiteindelijk doelstelling is om de wijkkliniek als zorgproduct te kunnen aanbieden binnen de acute ouderenzorg. Als interventie van passend zorgaanbod voor ouderen met geriatrische problemen en een acuut medisch probleem waarvoor ziekenhuisopname geïndiceerd is. De proeftuinen: 

  • delen hiervoor kennis, plannen en ervaringen, zodat ze het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden; 

  • bekijken of het concept schaalbaar is en wat daarvoor op landelijk, regionaal en op teamniveau nodig is; 

  • onderzoeken hoe de wijkkliniek structureel bekostigd kan worden en bundelen hiervoor hun krachten naar externe stakeholders; 

  • meten aan de hand van gezamenlijke KPI’s in hoeverre de doelstellingen van de quadruple-aim worden gehaald. 

Wil jij ook een wijkkliniek opzetten? 

Wil je de acute ouderenzorg ook versterken en daarvoor een wijkkliniek opzetten in jouw regio? Deze toolkit helpt je graag op weg. Naast antwoord op veelgestelde vragen en handige naslagdocumentatie, vind je in deze toolkit een handreiking om een projectplan en businesscase op te zetten. Met duidelijke stappen, voorbeelden van andere proeftuinen, handige links, geleerde lessen en randvoorwaarden. Kortom: je kunt meteen aan de slag! 

Vragen?
Neem contact op met Susanne Smorenburg, projectleider proeftuinen wijkkliniek, leernetwerk Acute ouderenzorg 

De Toolkit

Cordaan Zorg in de Wijk

Initiatieven