Kwaliteitsvenster: Veiligheid

Cordaan heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Het bieden van veilige zorg vraagt betrokken en bekwame medewerkers. Het bieden van veilige zorg kan onder andere worden vormgegeven door het werken volgens vastgestelde procedures en richtlijnen. Anderzijds draagt de deskundigheid van onze medewerker het op peil houden van kennis, waarvoor de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers wordt gestimuleerd.

Medicatieveiligheid

De uitkomsten van incidentenanalyses en medicatie-audits zijn in 2018 gebundeld en geanalyseerd. Op basis hiervan een verbeterplan opgesteld. Uit de analyse komt o.a. naar voren dat het uitvoeren van een dubbele medicatiecontrole niet in alle gevallen goed te organiseren is. In 2018 is een projectplan opgesteld dat het digitaal aftekenen in de intramurale setting mogelijk moet maken.

Er zijn voorbereidingen getroffen voor het invoeren en implementeren van het elektronische toedienregistratiesysteem. Met dit digitale registratiesysteem kunnen we onder meer de dubbele medicatiecontrole bij risicovolle medicatie op afstand mogelijk maken. Bij deze ontwikkeling richten wij ons allereerst op het medicatieproces en de farmacotherapie. Deze ontwikkeling is een belangrijke stap in de ambitie van Cordaan om het aantal medicatie incidenten te reduceren tot een minimum.

Zorginhoudelijke veiligheid

Cordaan heeft in 2018 een grote beweging gemaakt in het bewaken en eenduidig en toegankelijk vastleggen van belangrijke zorginformatie. Vier verschillende elektronische cliëntendossiers en een afzonderlijk behandeldossier zijn omgezet naar één integraal cliëntendossier. Dit nieuwe ECD voorziet er onder meer in, dat binnen 24 uur na aanvang van de zorg een aantal belangrijke zaken zijn vastgelegd in een voorlopig zorgplan.

De zorg voor de cliënt kan door een of meerdere ziektebeelden risico’s met zich mee brengen. Dit vraagt alertheid en het tijdig inzetten van interventies zodat risico’s in gezondheidssituaties worden voorkomen of worden beperkt.

Cordaan heeft daarom gekozen voor integrale risicosignalering binnen het nieuwe ECD. Dit draagt bij aan de zorginhoudelijke veiligheid en aan de kwaliteit van zorg als mede aan de efficiëntie waarmee de zorg wordt geleverd.

Gemotiveerd gebruik vrijheid beperkende maatregelen

Het inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen wordt bij Cordaan in strikt noodzakelijke situaties toegepast. Hiervoor wordt onder leiding van de Specialist Ouderengeneeskunde, in samenspraak met de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt en de zorgmedewerkers, gekeken welke maatregel het minst zwaar is om onverantwoorde situaties te voorkomen.

Cordaan heeft in 2018 het inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen tot een strikt noodzakelijke inzet weten terug te dringen. In 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor de toekomstige Wet Zorg en Dwang. Dit zal eraan bijdragen dat bij de invoering en aansluitende implementatie van deze wetswijziging medewerkers zijn toegerust en weten wat hen te doen staat.

Cijfers VBM

Zelfevaluatie 2018