Kwaliteitsvenster: Veiligheid

Cordaan heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Het bieden van veilige zorg vraagt betrokken en bekwame medewerkers. Het bieden van veilige zorg kan onder andere worden vormgegeven door het werken volgens vastgestelde procedures en richtlijnen. Anderzijds draagt de deskundigheid van onze medewerker het op peil houden van kennis, waarvoor de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers wordt gestimuleerd.

Medicatieveiligheid

Professionele standaarden en richtlijnen staan aan de basis van leveren van zorginhoudelijke kwaliteit. Bij het voorschrijven, bereiden en verstrekken van medicatie wordt er volgens professionele standaarden uitvoering geven aan werkafspraken. Desondanks kan het gebeuren dat er iets mis gaat. Als daar sprake van is maken medewerkers melding van een incident.
Hierdoor is het mogelijk om inzicht te hebben op de aard en diverse oorzaken van incidenten. Deze analyse maakt het mogelijk om te leren en te verbeteren van deze incidenten.

In 2017 is er naar aanleiding van het aantal medicatie incidenten een verdiepende analyse uitgevoerd in samenwerking met de teammanagers. De uitkomsten van deze analyse hebben bijgedragen aan een aantal verbeterafspraken ter voorkoming van genoemde incidenten.

Zorginhoudelijke veiligheid

Veiligheid is breed omvattend begrip in de zorg. De zorg voor de cliënt kan door een of meerdere ziektebeelden risico’s met zich mee brengen. Dit vraagt alertheid en tijdig inzetten van acties om risico’s in gezondheidssituaties te voorkomen of te beperken. Cordaan gebruikt hiervoor de integrale risicosignalering. De risicosignalering geeft op een aantal indicatoren een beeld op cliëntniveau. Deze uitkomsten worden multidisciplinair besproken en leiden indien noodzakelijk tot specifieke afspraken op cliëntniveau.

In 2017 is periodiek gemeten of cliënten in het bezit waren van een risicosignalering die niet ouder was dan 6 maanden.

Gemotiveerd gebruik vrijheid beperkende maatregelen

De visie van Cordaan is om vrijheidsbeperkingen zo min mogelijk toe te passen. Want vrijheid beperkingen vormen een inbreuk op iemands recht op lichamelijke integriteit, op iemands recht op keuzevrijheid of privacy. Toch is vrijheidsbeperking soms noodzakelijk, ter voorkoming van een onverantwoorde situatie, waarbij geen redelijk alternatief met een minder ingrijpend karakter voorhanden is. Ze moeten dan doelmatig zijn en in verhouding staan tot het doel dat wordt beoogd. Daarnaast wordt gestreefd naar het zo snel mogelijk afbouwen van de vrijheidsbeperkingen, indien mogelijk.