Kwaliteitsvenster: Organisatie

Wij staan voor onze zorg. We hebben een heldere visie op de toekomst en zijn financieel gezond. Dit zijn belangrijke voorwaarden om in de toekomst onze rol als grootstedelijke zorgorganisatie kunnen blijven waarmaken. We geven invulling aan onze verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling aan de zorg die volop in verandering is. Wij zullen ons voortdurend aanpassen aan de veranderende omstandigheden en vraag. Om dit te kunnen doen hebben wij de organisatie in negen flexibele organisatie eenheden ingedeeld en in 2017 onder andere het expertisenetwerk Dementie opgericht.

Leiderschap, Governance en Management

Goede zorg vraagt om goed leiderschap. De managers van Cordaan hebben oog voor de professionele ontwikkeling van medewerkers en ondersteunen hen hierbij. Cordaan stimuleert de ontwikkeling van inhoudelijk leiderschap door het in samenspraak met de HvA ontwikkelde Leiderschapsprogramma aan te bieden aan de teammanagers.

Medezeggenschap

Goed functionerende medezeggenschap is belangrijk voor de ontwikkeling van de zorg en iedereen die in de zorg werkt. In 2017 is er een nieuwe ontwikkeling in de medezeggenschap geïntroduceerd, met als uitgangspunt het versterken van lokale medezeggenschap.
De Thematafel is een nieuw instrument om de medezeggenschap vorm te geven. In 2017 vonden meerdere thematafels plaats. Enkele hadden specifiek betrekking op onderwerpen in de intramurale ouderenzorg, zoals Palliatieve zorg in een Surinaams verpleeghuis en Vrijwilligers in een Surinaams verpleeghuis. Twee andere thematafels waren algemener van aard en van toepassing op heel Cordaan; deze gingen over het werken met cliënt tevredenheidsmetingen en over diversiteit. De thematafel over diversiteit bestond uit meerdere bijeenkomsten en is in 2017 opgestart en begin 2018 afgerond.

Verbeterplannen 2017

In 2017 is er overeenkomstig de afspraken met de Zilveren Kruis Achmea in navolging op 2016 aandacht geweest voor de ontwikkelafspraken, die op basis van de meerjaren overeenkomst in samenspraak met de medezeggenschap zijn geformuleerd. Afdeling SK&I heeft in samenwerking met de directie zorg en teammanagement de ontwikkelafspraken nauwlettend gevolgd. Alle zes ontwikkelafspraken zijn in 2017 positief afgerond en stonden in het teken van veilige en vertrouwde zorg met gebruikmaking van het ECD, gebruik van de CQ-light in relatie tot het persoonlijk plan, verbeteren van de dialoog binnen teams, versterken van eigen regie bij de klant vanuit het programma Informele zorg (aansluiting op familienet en verbeteren inzet vrijwilligers/mantelzorgers), het inzetten van de juiste interventies rondom onbegrepen gedrag dmv het opstellen van een multidisciplinair omgangsplan en het bieden van een veilige woon en leefomgeving voor dementerende cliënten.