Kwaliteitsvenster: Organisatie

Wij staan voor onze zorg. We hebben een heldere visie op de toekomst en zijn financieel gezond. Dit zijn belangrijke voorwaarden om in de toekomst onze rol als grootstedelijke zorgorganisatie kunnen blijven waarmaken. We geven invulling aan onze verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling aan de zorg die volop in verandering is. Binnen Cordaan doen we dit door samen te werken met interne en externe expertisecentra, tussen onze verschillende zorgdomeinen en door collegiale samenwerking op te zoeken met andere zorgorganisaties binnen en buiten de Ouderenzorg.

Leiderschap, Governance en Management

Goede zorg vraagt om goed leiderschap. Onze leidinggevenden hebben één belangrijke taak: zij stimuleren hun medewerkers om tot bloei te komen en zorgen dat zij hun werk goed en met plezier kunnen doen. In 2018 is het programma leiderschapsontwikkeling van Cordaan rondom deze visie opgezet. Er is een leeraanbod voor leidinggevenden samengesteld met ruimte voor maatwerk. Er is veel aandacht voor stabiliteit en continuïteit in het leiderschap. Het liefst willen we opvolging realiseren met geschikte kandidaten uit de eigen organisatie. Daarom zijn we een eigen management traineeship gestart.

Medezeggenschap

In 2017 is het startschot gegeven om nieuwe vormen van medezeggenschap te introduceren waarmee wij de lokale medezeggenschap versterken. In 2018 hebben we met betrokkenheid en overleg tussen lokale raden en directie en locatiemanagement de volgende stap gezet. Er is een directe verbinding gezocht tussen de lokale- en centrale medezeggenschap. De centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad hebben hierin een belangrijke rol als ondersteuner en aanjager van de lokale medezeggenschap.

We werken aan een duurzame overlegstructuur waarbij cliënten en medewerkers aan de voorkant betrokken zijn bij beleidsvoorbereiding en besluitvorming. Dit draagt bij aan medewerkers- en cliëntentevredenheid, langdurige betrokkenheid van de medewerkers en een betere en veiligere zorg aan onze cliënten.