Kwaliteitsvenster: Medewerkers

De dynamiek in de langdurige zorg heeft specifieke implicaties voor ons personeelsbeleid. Wij hechten grote waarde aan het opleiden en de ontwikkeling van onze medewerkers. Onze sturing is er op gericht dat zij hun werk professioneel, met veel plezier en betrokkenheid kunnen uitvoeren. Dit is voor Cordaan altijd belangrijk, maar bij uitstek in een tijd waarin de zorgvraag verandert en de arbeidsmarkt voor de zorgsector een uitdaging is.

Medewerkers

We bieden onze medewerkers en onze leidinggevenden een breed palet aan opleiding en training aan. Het aanbod varieert van vakinhoudelijke opleiding tot training in persoonlijke presentatie en leiderschap. Dit wordt georganiseerd door onze eigen Cordaan Academie en inhoudelijk gevoed door de expertisecentra.

Voor onze zorgteams is het van belang goede zorg te kunnen waarborgen door middel van een goede capaciteitsplanning. De teams en de leidinggevenden worden om deze reden structureel getraind in optimaal en gezond roosteren. In heel Nederland is sprake van een tekort aan medewerkers in de zorg. Ook Cordaan heeft hier mee te maken. Om die reden is Cordaan in het vierde kwartaal 2017 gestart met een arbeidsmarktcampagne. Naast de gebruikelijke werving via social media heeft Cordaan ook een aantal weken een tram door Amsterdam laten rijden met een oproep om bij Cordaan te komen werken. Dit deel van de campagne heeft veel persaandacht en sollicitaties opgeleverd. Enerzijds heeft deze campagne als doel het werven van nieuwe collega's, maar anderzijds is de campagne er ook op gericht om huidige medewerkers langer aan Cordaan te binden. De campagne zal met verschillende acties in heel 2018 doorlopen.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Eind 2017 heeft Cordaan in alle V&V-locaties een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd waarbij gebruik is gemaakt van de V&VN-pijler die zich richt op de werkomgeving van zorgmedewerkers. Het instrument meet de perceptie op de werkomgeving aan de acht kenmerken van excellente zorg:

 • Werken met vakbekwame collega’s
 • Goede relaties met artsen
 • Autonomie
 • Support van de direct leidinggevende
 • Zeggenschap over de  beroepsuitoefening
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Voldoende personeel
 • Clientgerichte zorgcultuur

Tevens wordt op basis van de vragenlijst inzicht verkregen in:

 • Perceptie op de kwaliteit van zorg
 • Algemene arbeidstevredenheid
 • Professionele arbeidstevredenheid

Belangrijkste uitkomsten
Voor de V&V is er sprake van drie magneetkrachten. In 2018 worden naar aanleiding van het MTO uit 2017 plannen van aanpak opgesteld en uitgevoerd ter verbetering van de uitkomsten op locatie- en teamniveau.

Magneetkrachten

Gebruik van hulpbronnen: domotica

Sinds 1 februari 2017 heeft de afdeling ICT een apart team voor het beheer van zorg domotica. Naast het beheer zet het domotica team zich ook in om het vergroten en uitbreiden van de expertise. In 2017 is gewerkt aan het verbeteren van het beheer van de domotica door dit  centraal te regelen.

Hygiëne & infectiepreventie

Ten behoeve van Hygiëne en infectiepreventie werkten we in 2017 ook intensief samen met de GGD. De GGD brengt jaarlijks een bezoek aan de locaties waarbij zij met een audit de kwaliteit van Hygiëne en infectiepreventie meten op het gebied van wonen, maaltijd bereiding/ bewaren van voeding en legionellabeheer. In 2017 is de wijze van meten besproken met de betrokken en is er een start gemaakt met een nieuwe manier van toezichtbezoeken. Een toezichtbezoek wordt in het vervolg altijd met zorgmedewerkers gezamenlijk uitgevoerd om direct de bevindingen te kunnen bespreken en in gezamenlijkheid verbeterpunten te benoemen en de juiste verbetermaatregelen hierop te formuleren.

  Aantal audits GGD

  De GGD heeft in 2017 in totaal 69 audits afgenomen in V&V-locaties van Cordaan:

  • Afdelingskeuken: 10 locaties
  • Hygiëne scan: 1 locatie
  • Instellingskeuken: 16 locaties
  • Legionellabeheer: 18 locaties
  • Woonlocaties: 20 locaties
  • Woonvormen keuken: 4 locaties

  Waardering audits GGD