Kwaliteitsvenster: Client

Bij Cordaan helpen we iedereen, van jong tot oud, die korte of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig heeft. Als u bent aangewezen op verzorging en verpleging, als u een verstandelijke beperking heeft of als u met chronische psychische problemen kampt. Zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven. Liefst thuis, in uw eigen omgeving. Of, als dat niet kan, in een omgeving waar u zich veilig voelt.

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg wordt met name vorm gegeven door het kennen van de cliënt. Iedere cliënt heeft daarom een zorgplan waarin afspraken zijn opgenomen over wat de cliënt belangrijk vindt op het gebied van gezondheid, persoonlijke zorg, eten en drinken, prettige dag, eigen regie en wonen.

2018 heeft in het teken gestaan van de overstap naar een nieuw Cordaan-breed cliëntendossier. Aansluitend hierop zijn de voorbereidingen gestart om ook de behandelaren en artsen in 2019 aan te laten sluiten in dit digitale dossier, zodat er rondom de cliënt wordt samengewerkt in een multidisciplinair integraal dossier.

Wonen & welzijn

Zinvolle dagbesteding
De extra middelen die vanuit het programma Waardigheid & Trots beschikbaar zijn voor zinvolle dagbesteding hebben in 2018 wederom in samenspraak met cliënten, vertegenwoordigers en medezeggenschap een bestemming gekregen in de locaties. Leden van cliëntenraden, betrokken familieleden, medewerkers uit de organisatie hebben tijdens een bijeenkomst met elkaar gesproken over welke activiteiten het welzijn van onze cliënten bevorderen.

Programma Informele zorg
Het programma Informele zorg heeft in 2018 een aantal successen behaald waarbij er een verbetering is in het samenspel tussen formele en informele zorgverleners. Hiervoor zijn dialoog- en inspiratiesessies en workshops georganiseerd. Dit heeft geleidt tot een toename van samenwerking met informele partijen in de stad, waaronder:

  • Familiefabels op alle V&V locaties i.s.m. Vilans
  • Academie van de Stad: huisvesting studenten op woonzorglocatie De Buitenhof in ruil voor vrijwilligerswerk op locatie en in de wijk
  • Markant: inzet VPTZ vrijwilligers in terminale zorg voor cliënten

Zingeving en levensbeschouwelijke vraagstukken

Het werken vanuit onze visie op Zingeving en Levensbeschouwelijke vraagstukken is in 2018 voortgezet. Zingevingsvragen zijn grote vragen over de zin en bedoeling van het leven waaronder ook levensbeschouwelijke en spirituele vragen.

Cordaan ondersteunt de cliënt in haar volledigheid, om te kunnen zijn wie hij/zij wil zijn en mag zijn, ongeacht de levensfase (ook jeugd), culturele achtergrond, levensbeschouwing, leefstijl, seksuele geaardheid, verstandelijk niveau, en ook in tijden van crisis.

Cordaan respecteert en waardeert zelfstandigheid en eigen keuzes, stimuleert zelfredzaamheid. Iedereen moet zo veel mogelijk het leven kunnen leiden dat hij of zij wenst. Cordaan wil juist ook de cliënten met levens(einde)vragen adequate ondersteuning kunnen geven. Ook bij de inrichting in 2018 van het nieuwe cliëntendossier is aandacht gegeven aan zingevingsvraagstukken en die aspecten die van belang zijn in de laatste levensfase.

Cliëntoordeel

Cordaan hecht veel waarde aan de ervaren kwaliteit van zorg en dienstverlening door cliënten en hun naasten. Cordaan vraagt cliënten halfjaarlijks naar de ervaringen, door bij de evaluatie van het zorgplan in  dialoog met de cliënt en/of zijn naasten een vragenlijst door te nemen op die onderdelen die zijn opgenomen in het zorgplan.

Het door Cordaan ontwikkelde instrument, de CQ Light, ondersteunt deze dialoog en biedt de mogelijkheid om samen met de cliënt of zijn vertegenwoordiger afspraken te maken op specifieke onderwerpen die verbeterd kunnen worden. Wij zien in de waarderingen dat cliënten aan de ene kant de zorg positief ervaren, aan de andere kant leren de cliënten ons middels hun feedback ook dat we nog op onderdelen het beter moeten doen. Dit helpt ons om de zorg continu te blijven verbeteren.

Zorgkaart Nederland

Op de afbeelding hiernaast vindt u enkele uitspraken uit recensies van cliënten op Zorgkaart Nederland.

Meer recensies lezen? Zoek op www.zorgkaartnederland.nl naar de locatie van uw keuze.

Zelf een recensie schrijven over een locatie van COrdaan? Ook dat kan op ZorgkaartNederland.nl