Kwaliteitsvenster: Client

Bij Cordaan helpen we iedereen, van jong tot oud, die korte of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig heeft. Als u bent aangewezen op verzorging en verpleging, als u een verstandelijke beperking heeft of als u met chronische psychische problemen kampt. Zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven. Liefst thuis, in uw eigen omgeving. Of, als dat niet kan, in een omgeving waar u zich veilig voelt.

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg wordt mede vorm gegeven door het kennen van de cliënt. Iedere cliënt heeft een persoonlijk plan waarin afspraken zijn opgenomen over wat de cliënt belangrijk vindt op het gebied van wonen, persoonlijke zorg, eten en drinken, prettige dag, eigen regie en gezondheid. Aanvullend aan het persoonlijk plan wordt afzonderlijk het levensverhaal vastgelegd in het dossier van de cliënt.

In 2017 zijn de voorbereidingen getroffen voor een overstap naar een nieuw integraal elektronisch cliëntendossier, voor zowel zorg professionals als de artsen en behandelaren.

Cliënten kunnen door specifieke aandoeningen gedrag vertonen dat niet altijd herkend en begrepen gedrag wordt. In 2017 is familie en het netwerk van de cliënt  meer betrokken bij het vastleggen van interventies die het gedrag positief beïnvloeden. In samenwerking met het expertisecentrum Dementie, dat in 2017 is opgericht, zijn er voor medewerkers workshops georganiseerd over gedrag van cliënten met dementie. Uit kwaliteitsmetingen  is gebleken dat bij cliënten waarbij er sprake is van gedrag dat niet begrepen wordt  er altijd de beschikking is over een multidisciplinair opgesteld omgangsplan.
In die locaties en teams waar cliënten met dementie verblijven zijn gespecialiseerde Verzorgende Psychogeriatrie werkzaam.

Wonen & welzijn

Het programma waardigheid en Trots heeft er aan bijgedragen dat er extra middelen beschikbaar zijn in het kader van zinvolle dagbesteding. In samenspraak met cliënten en cliëntenraad zijn de plannen voor de besteding van de extra middelen besproken  en uitgevoerd. Hiervoor zijn onder meer de volgende aankopen gedaan; tovertafel, Qwiek up, fiets labyrint en besteding in het kader van sfeer en interieur verbetering t.b.v. leefklimaat voor cliënten. Eveneens zijn er veel uitstapjes gemaakt door cliënten naar ondermeer naar de Keukenhof en diverse musea.

Vanuit het Expertise netwerk Dementie zijn in 2017 de locaties waar cliënten wonen met een vorm van dementie bezocht om de woonomgeving te beoordelen. Daarbij is gelet of afspraken ten behoeve van het verbeteren van woon- en leefomgeving zijn nagekomen. Dit is in alle 20 woonlocaties gerealiseerd waardoor de woonomgeving aangenamer is geworden voor onze bewoners. Vanuit het Expertise netwerk Dementie wordt intensief samen gewerkt met de Tao of care. T.b.v. het verbeteren van de kwaliteit van zorg wordt gekozen voor de sociale benadering waarbij gekeken wordt wat de behoefte van mensen met dementie en hun familie leden is en hoe we daarbij kunnen aansluiten. Ook de inzet van vrijwilligers en het actiever betrekken van de mantelzorgers verhoogt het welzijn van onze cliënten. Wij doen dit middels de uitrol van ons programma informele zorg binnen o.a. de V&V.

Zingeving en palliatief terminale zorg

Cordaan heeft 2017 benut om samen met brede vertegenwoordiging van medewerkers van Cordaan een visie te ontwikkelen op Zingeving en levensbeschouwelijke vraagstukken. Zingeving gaat over betekenis zoeken, je leven als zinvol ervaren en er toe doen.  Cordaan vindt het van belang dat er aandacht is voor deze belangrijke thema’s en dat geldt zeker ook in de laatste levensfase. In 2017 is verder uitvoering gegeven aan het plan van aanpak: “Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg” (VPTZ) in de ouderenzorg. In dit kader is in 2017 de training gegeven “’Er zijn’’ die een positieve bijdrage levert aan de bewustwording en aan de basiskennis en vaardigheden van goede levenseinde zorg. Wij doen dit in samenwerking met Markant, de Cordaan Academie en VPTZ Amsterdam/Diemen. Ook zijn er in 2017 16 vrijwilligers geworven en geschoold op VPTZ.

Cliëntoordeel

Cordaan hecht veel waarde aan de ervaren kwaliteit van zorg en dienstverlening door cliënten en hun naasten. Cordaan vraagt cliënten halfjaarlijks naar de ervaringen door middel van een vragenlijst die de basis vormt voor een dialoog met de cliënt en/of zijn naasten. Het door Cordaan ontwikkelde instrument, de CQ light, ondersteunt de dialoog die is gekoppeld aan de evaluatie van het zorgplan zodat we samen met u afspraken kunnen maken over onderwerpen die verbeterd kunnen worden.

Cordaan heeft in 2017 deelgenomen aan het transparantietraject Zilveren Kruis, waarbij een bijdrage is geleverd om een keuzehulpinstrument te ontwikkelen om cliëntervaringen te meten

In 2017 is naast de CQ light ook aandacht geweest voor het verhogen van het aantal reviews op Zorgkaart Nederland. Wij scoren in 2017 gemiddeld een 7,4

Op twee vragen over activiteiten scoren we dit jaar significant beter dan een jaar geleden:

Sluiten de georganiseerde activiteiten aan op wat de cliënt leuk vindt?
Antwoord ja, altijd:  4e kwartaal 2016 = 6% -  4e kwartaal 2017 = 18%

Worden er genoeg activiteiten georganiseerd?
Antwoord ja, altijd:  4e kwartaal 2016 = 19% - 4e kwartaal 2017 = 25%