Kwaliteit van zorg: nu en in de toekomst

Er is veel te doen rondom kwaliteit van zorg. In kranten en op televisie wordt regelmatig aandacht besteed aan het onderwerp. Cordaan hecht veel waarde aan goede zorg. En werkt daarom voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Daarover zijn en blijven we in gesprek met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), gemeenten en zorgverzekeraars, maar bovenal met onze cliënten. Om de kwaliteit te meten maakt Cordaan gebruik van:

  • Ervaringen en waarderingen van cliënten
  • Zelfevaluaties door zorgteams
  • Audits

Ervaringen van cliënten
Cordaan wil door middel van zorg en ondersteuning daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van cliënten. Wat die bijdrage is, dat wordt samen met de cliënt en zijn familie/verwanten bepaald. Daarbij wordt natuurlijk geborgd dat deze zorg en ondersteuning op een veilige en verantwoorde manier wordt geboden. Hoe de cliënt de kwaliteit van zorg ervaart wordt twee keer per jaar gemeten door middel van een vragenlijst die de cliëntwaardering meet (cq-light). De uitkomsten van deze meting vormen de basis voor het continue verbeteren van de kwaliteit van zorg. Naast de cq-light worden ook klachten, beoordelingen op Zorgkaart Nederland en analyses van incidenten gezien als belangrijke meetmethodes voor het beoordelen van kwaliteit. Deze leveren allen een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Zelfevaluaties en audits
Zorgteams binnen Cordaan kijken regelmatig kritisch naar hun eigen functioneren en de kwaliteit van hun werk. Dat doen ze via zelfevaluaties. Tijdens werkoverleg wordt er aandacht aan besteed en elk half jaar wordt de zelfevaluatie uitgevoerd. De resultaten geven een beeld van hoe het team het doet als het gaat om methodisch werken, risicosignalering, bejegening en aandacht, veilige zorg en kwaliteit van leven. De verbeteracties die hieruit voortvloeien, worden afgestemd met cliënten en hun verwanten en opgepakt door het team. De uitkomsten van alle zelfevaluaties tezamen geven een totaalbeeld. Dit is voor Cordaan een middel om verantwoording af te leggen aan onder andere de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook wordt jaarlijks een audit uitgevoerd door een extern keurmerkinstituut op basis van de normen ISO 9001.

Kwaliteit nu en in de toekomst
De sterk veranderende en complexer wordende zorgvraag van de cliënt, veranderingen in de financiering en een krappe arbeidsmarkt kunnen ervoor zorgen dat de kwaliteit van zorg in het gedrang komt. Cordaan is zich bewust van dit risico en kiest ervoor juist nu nog nadrukkelijker te investeren in ontwikkeling en kwaliteit van zorg. Dat doet Cordaan via het programma ‘Samen voor Kwaliteit’. Door het vormen van kleinere organisatorische eenheden, elk gericht op een specifieke groep cliënten, ontstaat er meer focus. Hierdoor wordt een nog beter antwoord gegeven op de zorgvraag van de cliënt. Daarnaast komen er expertisecentra, die een bijdrage leveren aan het vergroten en delen van kennis binnen Cordaan. Zo worden medewerkers nog beter in staat gesteld het verschil te maken voor de cliënt.

Gerelateerde pagina's