Onze visie op acute ouderenzorg

De komende jaren verplaatst steeds meer acute ziekenhuiszorg naar de eerste lijn en wijk. Dat vraagt om goede netwerkzorg, capaciteitsopbouw en kennisontwikkeling van artsen, verpleegkundige specialisten (VS’en), physician assistants (PA’s), verpleegkundigen en verzorgenden. Ook is een andere financiering en aangepaste wet- en regelgeving nodig. 

Zorg dichtbij

De wijkkliniek hebben we ontwikkeld vanuit onze visie dat de acute ouderenzorg een bredere en structurele plek moet krijgen in de eerste lijn, met een 24/7 infrastructuur om aan acute zorgvragen te kunnen voldoen. De kortdurende zorg en ondersteuning moeten we in de thuissituatie tijdelijk kunnen intensiveren. Daarnaast moet er dicht bij huis tijdelijk een opnamemogelijkheid zijn waarbij we ziekenhuiszorg, herstel- en nazorg kunnen bieden.  

4 bouwstenen voor acute ouderenzorg 

Om onze visie op acute ouderenzorg te realiseren, hebben we 4 bouwstenen geformuleerd. Onder iedere bouwsteen hebben we vervolgens de benodigde interventies in kaart gebracht. De 4 bouwstenen zijn: 

  1. Preventie en proactieve zorg: voorkomen van een crisis en voorbereid zijn op een acute gebeurtenis. 
  2. 24/7 infrastructuur in de eerste lijn bij een acute gebeurtenis. 
  3. De beste ziekenhuiszorg, waaronder de wijkkliniek. 
  4. Herstel- en nazorg, een begeleidende overgang.