Triple C behandelmodel

Op locatie De Werf is in mei 2018 een eerste Very Intensive Care (VIC) Workhome gerealiseerd. Hier werken we met het Triple C behandelmodel. Op deze pagina wordt uitgelegd wat de Triple C methode inhoudt en wanneer iemand in aanmerking komt voor een VIC Workhome of Intensive Care (IC) Home.

VIC Workhome

VIC staat voor Very Intensive Care. Work-home staat voor de combinatie van wonen en werken/dagbesteding. Op de woning en op het werk worden cliënten door dezelfde begeleiders ondersteund vanuit een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie. De gekozen uitgangspunten voor de VIC Workhome zijn gebaseerd op het Triple C behandelmodel. Triple C staat voor Cliënt-Competentie-Coach. Dit behandelmodel is binnen de ASVZ ontwikkeld door D. van der Weerd en H. van Wouwe.

IC Home

Binnen een Intensive Care (IC) Home zijn de cliënten in staat om om te gaan met beperkte overgangsmomenten. Zij maken gebruik van een werk/dagbesteding locatie van Cordaan met de daarbij behorende activiteitenbegeleiders. Er wordt volgens de visie en uitgangspunten van het Triple C behandelmodel gewerkt. Binnen de werk en dagbesteding locatie worden betekenis- en zinvolle activiteiten aangeboden.Onder zinvol verstaan we o.a.:

 • De activiteit levert contact of samenwerking op.
 • De client doet succes- en/of trotservaringen op vanuit persoonlijke interesses. Het zelfvertrouwen wordt vergroot en daarmee ook zelfontplooiing en ontwikkeling.
 • De activiteit levert een waardering op vanuit de ander. Iemand kan dank je wel zeggen voor een product of dienst.
 • Vaardigheden worden in stand gehouden en of verbeterd.
 • Structuur, ritme, regelmaat en enige mate van voorspelbaarheid zijn aanwezig.
 • We toetsen continu of de huidige vorm (nog) aansluit bij de behoeftes, wensen en mogelijkheden van de cliënt.

Voor welke cliënten?

De VIC Workhomes en IC Homes zijn geschikt voor cliënten met een ernstige tot matige verstandelijke beperking in cognitief en adaptief functioneren en zeer moeilijk verstaanbaar gedrag. Door hun beperking is hun leven vaak in een negatieve spiraal van actie-reactie met de omgeving (ook begeleiding) terecht gekomen. Zij hebben meestal weinig perspectief op verbetering van kwaliteit van leven. Vaak is er sprake van inzet van ‘Middelen & Maatregelen’ en intensief gebruik van sedativa. Er zijn cliënten die zich na een intensieve periode ontwikkelen en in aanmerking komen voor een Intensive Care (IC) woning. Zij zijn in staat om om te gaan met overgangsmomenten en kunnen zodoende naar een werk- en dagbestedingslocatie buiten de woning. De visie en werkwijze blijft voor hen in hun dagelijks leven belangrijk en zal niet veranderen.

Wat is moeilijk verstaanbaar gedrag?

Moeilijk verstaanbaar gedrag is gedrag dat in de interactie tussen de cliënt en zijn omgeving ontstaat en dat door de cliënt of zijn omgeving als problematisch wordt ervaren. Cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag zijn bekend met ernstige of langdurige vormen van agressie of automutilatie. Als gevolg daarvan vragen zij intensieve ondersteuning. Hun gedrag roept bij omstanders dikwijls gene, angst, boosheid of onbegrip op. Ook veelvuldig terugtrekken uit de omgeving is moeilijk verstaanbaar gedrag. Cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag leiden als gevolg van hun gedrag vaak een perspectiefloos bestaan. De uitingsvormen van moeilijk verstaanbaar gedrag zijn divers afhankelijk van het niveau van cognitief, sociaal en emotioneel functioneren.

Begeleidingsstijl VIC en IC

De begeleiding is gericht op het realiseren van een menswaardig bestaan voor cliënten. Er wordt gewerkt aan relatie- en competentieopbouw. We werken vanuit een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie en bieden een betekenisvolle dag invulling. De focus ligt op het gewone leven in plaats van op het probleemgedrag.

Bij elke activiteit wordt de cliënt intensief ondersteund door de begeleider. Hierbij is sprake van een voortdurend samenspel. De cliënt krijgt voldoende ruimte voor eigen inbreng en beleving. De begeleider is ondersteunend, maar ook complementair en garandeert dat de activiteit van de cliënt slaagt. De competenties die de cliënt opbouwt zijn een resultaat van de nauwe samenwerking en de wederzijdse dialoog tussen cliënt en begeleider. De succeservaringen leveren een bijdrage aan de geestelijke gezondheid van de cliënt en verminderen de problematiek.

Richtinggevende indicaties om in aanmerking te komen voor een plek binnen de VIC Workhome en IC Home zijn:

 • Volwassen cliënten; leeftijd 18+.
 • Ernstige of matige verstandelijke beperking (TIQ: 20 – 50, cognitieve ontwikkelingsleeftijd 2 – 6,5 jaar). Of cliënten met een hoger IQ maar een lager emotioneel niveau, lagere sociale redzaamheid en/of bijkomende problematiek.
 • Bijkomende complexe psychische of psychiatrische problematiek is waarschijnlijk.
 • Zeer moeilijk verstaanbaar gedrag: gedrag levert gevaar op voor de cliënt zelf en/of voor anderen in zijn omgeving, CEP 3 of 4.
 • Er is sprake van een langdurig vastgelopen situatie en ernstige handelingsverlegenheid.
 • Er is door het begeleidend team reeds uitgebreid gezocht naar alternatieven, echter zonder voldoende resultaat; er is bijvoorbeeld al extreme ondersteuning ingeschakeld (CCE, Meerzorg).
 • Kwaliteit van bestaan van de cliënt is onvoldoende en perspectief ontbreekt op alle onderscheiden levensgebieden: zelfzorg, wonen, school/werk/dagbesteding en vrije tijd.
 • Frequente inzet van Middelen & Maatregelen en intensief gebruik van sedativa is waarschijnlijk.
 • Voor de VIC Workhomes een ZZP7 met Meerzorg.
 • Voor de IC Homes minimaal een ZZP 5, ZZP7 en eventueel Meerzorg.

Plaatsingsprocedure

De bestaande plaatsingsprocedure voor interne en externe cliënten wordt toegepast met als aanvulling dat plaatsing alleen mogelijk is na overeenstemmend besluit door het MDT (teammanager, gedragskundige en arts) van het VIC Workhome en of IC Home.