Team Herstel

Team Herstel bestaat uit ervaringswerkers met een psychiatrische en/of verslavingsachtergrond. Het team adviseert directie en managers over het beleid. Het team benut eigen ervaringen om anderen te ondersteunen in hun persoonlijke herstelproces, het vinden van eigen kracht, wensen en dromen. Dat gebeurt bijvoorbeeld via de cursus ‘Hey, doe je mee?’. Het team zoekt naar de kracht die een cliënt in zich heeft. Op dit moment bestaat het team uit acht ervaringswerkers. Ieder vult de functie op zijn of haar eigen manier in.

Wat is herstel

In de sector GGZ van Cordaan is al sinds enige jaren de herstelvisie leidend in de zorg. Herstel betekent in dit verband niet genezen. Het gaat om maatschappelijk, sociaal en persoonlijk herstel. De herstelvisie is gericht op het opbouwen en hervinden van de eigen identiteit en het heroveren van regie op het eigen bestaan en het weer meedoen in de maatschappij. 

Het team

Contactgegevens van Team Herstel:
jdehaan@cordaan.nl
telefoon 06 11 74 33 40

Evenement

Een voorbeeld is het jaarlijkse Cordaan GGZ Evenement, dat in november 2015 voor cliënten en medewerkers plaatsvond in cultureel centrum De Rode Hoed. Omdat vanuit de herstelvisie de samenwerking, transparantie en betrokkenheid tussen cliënten en medewerkers steeds belangrijker wordt, was het in 2015 voor het eerst een evenement voor en door beide groepen. Het thema van de dag was dan ook ‘De route van ontmoeten’. In januari vond vervolgens het evenement 'Let's Talk About Sex' plaats, waarbij het thema intimiteit en seksualiteit volop aandacht kreeg.

Cursussen en workshops

Het team is een van de belangrijkste instrumenten om vorm en inhoud te geven aan de herstelvisie. Zo komen zij op alle locaties, ontwikkelen en geven trainingen aan cliënten en aan medewerkers/teams, zij ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuw beleid en zijn actief bij het organiseren van bijeenkomsten en evenementen over diverse thema’s binnen de GGZ.

De workshops en cursussen

Huiskamergesprekken

De Huiskamergesprekken zijn toegankelijk voor alle cliënten van iedere locatie. Team Herstel gaat elke 2 weken in gesprek over onderwerpen die bij de bewoners/bezoekers leven, onder het genot van een kopje koffie of thee.

Je bent ook welkom als je alleen maar een kopje koffie wil drinken en luisteren.

Informatie en/of aanmelding
jdehaan@cordaan.nl
telefoon: 06 11 74 33 40

Herstelwerkgroep

De herstelwerkgroep is een zelfhulpgroep van Cordaan-cliënten die eens per twee weken bij elkaar komt. In de herstelwerkgroep worden vooral ervaringen en tips uitgewisseld om elkaar verder te helpen. We bespreken thema’s die ook door de deelnemers zelf ingebracht kunnen worden. Voorbeelden van thema’s zijn: hoe bouw je je sociale contacten op? Wanneer kom je wel en niet uit voor je psychiatrische achtergrond? Hoe ga je om met stigmatisering? Wat doe je als je niet tevreden bent over je medicatie? Wat doe je in je vrije tijd? Hoe houd je je dagstructuur aan en wat kunnen hobby’s daarin betekenen? Hoe ga je om met relaties, vriendschap en verliefdheid?

Een herstelwerkgroep is geen therapiegroep. We kijken verder dan jouw kwetsbaarheden: herstel gaat vooral over het verkennen en inzetten van je mogelijkheden en talenten.

Informatie en of aanmelden:
jdehaan@cordaan.nl
telefoon 06 11 74 33 40

HEY Doe Je Mee

Het belanden in de psychiatrie en/of verslavingszorg, met name langdurig, heeft impact. Een behoorlijke impact op alle facetten van je leven. Veel facetten dreig je kwijt te raken of ben je kwijt geraakt. Het is dan ook geen makkelijke opgave om deze facetten terug te vinden. Ondergenoemde thema’s zijn maar een greep uit vele thema's die aan de orde komen:

  • Gezondheid
  • Stigma/zelfstigma
  • Verliezen van dromen, hoop, toekomstperspectief
  • Financiën

Deze cursus is ontwikkeld door ervaringswerkers bij Cordaan met als rode draad in beweging komen. Niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk. Fysieke beweging heeft een gunstig effect het welbevinden van mensen, maar als je alle zelfvertrouwen bent verloren, je niet meer weet mee te komen, jezelf misschien niet durft voor te stellen dan moet er meer in beweging komen, namelijk de beweging in veranderen. De duur van de cursus is negen bijeenkomsten en wordt afgesloten met een certificaat.

Informatie en of aanmelden:
jdehaan@cordaan.nl
telefoon 06 11 74 33 40

Werken met eigen ervaring

Deelnemers ondersteunen in hun zoektocht naar mogelijkheden om te gaan werken als ervaringswerkers.

Programma
De cursus bestaat uit 12 lessen van 3 uur, opgedeeld in drie blokken:
Blok I: Het eigen verhaal
Kennismaken, ervaringen uitwisselen, eigen verhaal vertellen aan de hand van opdrachten, en de begrippen herstel en ervaringsdeskundigheid.
Blok II: Oriëntering op werksituaties
Met behulp van gastdocenten wordt verkend waar en hoe met ervaringswerkers gewerkt wordt en wat dat werk inhoudt.
Blok III: Vaardigheden
Dit blok bevat veel oefeningen om vaardigheden te oefenen die van pas komen in het werk van een ervaringswerker.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor mensen die zich in het beginstadium bevinden van het inzetten van eigen ervaringen. Er zijn geen eisen aan cursisten met betrekking tot opleiding en eerdere werkervaring. De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Bijzonderheden
De cursisten werken met een werkboek, waar steeds een inleiding over het onderwerp is opgenomen en een aantal werkopdrachten ter verdieping van het onderwerp. Elke les sluit af met een huiswerkopdracht ter voorbereiding op het volgende onderwerp. De cursus start telkens wanneer zich voldoende deelnemers hebben aangemeld.

Informatie en of aanmelden:
jdehaan@cordaan.nl
telefoon: 06 11 74 33 40

Cursus ‘Herstellen doe je Zelf’

De cursus bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten, geleid door twee cursusleiders die zelf ervaringsdeskundig zijn en ook de cursus gevolgd hebben. De cursisten krijgen een werkboek. Iedere bijeenkomst gaat over een thema dat met herstel te maken heeft: de betekenis van herstel voor de deelnemers, persoonlijke ervaringen met herstel, persoonlijke wensen voor de toekomst, keuzes maken, doelen stellen, maatschappelijke participatie, rollen in het dagelijks leven, persoonlijke waarden, sociale steun uit de directe omgeving, hulpbronnen, empowerment en assertiviteit.

In elke bijeenkomst wordt het thema besproken in de groep, wisselen de deelnemers ervaringen uit en oefenen ze praktische vaardigheden. Elementen die de cursus waardevol maken zijn het verkennen van de eigen herstelmogelijkheden, de stimulans om de regie van je eigen leven weer in de hand te krijgen, het leren van ervaringen van anderen, sociale steun en huiswerkopdrachten.

De cursus is bedoeld voor mensen die bezig zijn met hun herstel van psychische ontwrichting en verslavingsproblemen. De cursus start telkens wanneer zich voldoende mensen hebben aangemeld en wordt afgesloten met een certificaat.

Informatie en of aanmelden:
jdehaan@cordaan.nl
telefoon 06 11 74 33 40

Fotovoice

De cursus gaat over het bewust worden van stigma, zelfstigma en kwaliteiten en vaardigheden aanreiken om hiermee om te gaan. Zowel stigma's, zelfstigma's en kwaliteiten worden aan de hand van door deelnemers gemaakte foto's , aangevuld met een zelf geschreven ervaringsverhaal, in beeld gebracht. Foto's die allemaal een stukje van een levensverhaal vertellen. De cursus sluit af met een certificaat en een tentoonstelling van de gemaakte foto's en ervaringsverhalen.

Informatie en of aanmelden:
jdehaan@cordaan.nl
telefoon 06 11 74 33 40

Herstel Werkt!

Cordaan werkt samen met Amsterdamse GGZ-organisaties in 'Herstel Werkt!'. Herstel werkt! geeft een overzicht van alle herstelgerichte activiteiten in de wijken van Amsterdam. Inlooplocaties, ervarings- en herstelgroepen, cursussen als mindfulness, omgaan met stress, en individuele begeleiding.

Lees op de website Herstel Werkt! alles over het herstelgerichte activiteitenaanbod van Cordaan, Arkin, HVO Querido, GGZ Ingeest, De Regenbooggroep, Leger des Heils enzovoort.