Samenwerking netwerk

Het samenwerken met verwanten vinden wij belangrijk. Ook leggen we verbinding met andere mensen uit het netwerk, de buurt en vrijwilligers. We gaan in gesprek om ieders talent te benutten en kijken wie wat kan doen in wat de cliënt nodig heeft of wenst. Samen maken wij het beter! Ook zoeken wij de samenwerking met andere zorgorganisaties en ketenpartners om van elkaar te leren om op deze manier de zorg en ondersteuning zo goed mogelijk te blijven bieden.

Samenwerking in de driehoek cliënt-verwant-professional

In het domein Wonen, werk en dagbesteding is het DriehoeksBeraad ingesteld, waarin cliënten, verwanten en medewerkers diverse thema's bespreken. De thema's van 2021 waren 'Corona een jaar later' en 'Eigen regie bij het wonen'.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het DriehoeksBeraad ‘Corona een jaar later’ is afgesproken dat een ervaringsdeskundige en een medewerker van de OC zitting nemen in het crisisteam corona, om mee te denken over de te nemen maatregelen. In het crisisteam zal meer aandacht gegeven worden aan wat er wél mogelijk is en aan maatwerk.

Ook is de afspraak gemaakt dat deelnemers aan het DriehoekBeraad elk kwartaal deelnemen aan de stuurgroep van het domein om de laatste bevindingen te delen.

Daarnaast kwam uit de Driehoeksberaden naar voren dat het belangrijk is om met elkaar het gesprek te voeren over wat er op de locatie speelt in een LocatieRaad. Die is er nog niet overal. Buro ErvaringsKracht gaat samen met de medezeggenschapsorganen een nulmeting uitvoeren naar de ervaringen. Hierop zullen acties worden uitgezet.

Domein intensieve zorg

Een teammanager vertelt:
“Een van mijn teams geeft door de coronapandemie op een nieuwe manier invulling aan samen met verwanten goede zorg leveren aan onze cliënten. Voorheen organiseerden wij op een laagdrempelige manier avonden waarop broers, zussen en ouders van onze cliënten in gesprek gingen over zaken die voor hen of voor ons op de locatie speelden. Dit heeft het wederzijds vertrouwen doen vergroten. Als manager was ik in de gelegenheid om daar direct op in te spelen, mee te denken of hen nemen te nemen waarop ik wel of juist geen invloed uit kon oefenen.

Toen de pandemie uitbrak misten de persoonlijk begeleiders naast het individuele contact met verwanten wat wel bleef, het contact met de groep. Ze hebben toen in overleg een appgroep samengesteld. De persoonlijk begeleiders met de verwanten van alle cliënten.

In deze groep worden allerlei leuke dingen over de groep of informatie over een activiteit gedeeld. Er kunnen ook niet-cliëntgebonden vragen gesteld worden. Het wordt als erg fijn ervaren. De locatie hoopt snel weer de oude avonden te kunnen organiseren maar de app blijft!”

Levend verlies

Cordaan Jeugd is vorig jaar gestart met het bespreken van 'Levend Verlies' binnen de teams. Bij Levend Verlies gaat het om terugkerende gevoelens van verdriet en rouw bij ouders met een kind met een beperking. Voor medewerkers is het erg belangrijk om stil te kunnen staan bij alle stukjes rouw en verdriet die de ouders tegenkomen bij de ontwikkeling van hun kind. Ouders missen veel mijlpalen bij hun kind waar je normaal gesproken blij mee zou zijn, zoals praten, leren, bij vriendjes spelen. De teams bouwen aan erkenning en aandacht voor dit ingewikkelde rouwproces.

Samenwerking vrijwilligers en naasten

Het betrekken van vrijwilligers en netwerk was een speerpunt voor 2021. Er zijn in het domein Intensieve Zorg gesprekken gevoerd met managers en directeur om een duidelijker visie te verkrijgen met betrekking tot de samenwerking met naasten.

Binnen het domein Wonen, werk en dagbesteding is het verschil groot. Er zijn locaties waar samenwerking met het netwerk vanzelfsprekend is, maar ook locaties waar (nog) geen samenwerking is. Dit blijft een speerpunt voor 2022.

In de nieuwe werkomgeving WijCordaan kunnen de coördinatoren van de vrijwilligers via de applicatie 'groepen' meer en beter samenwerken en informatie uitwisselen met de aangesloten participatiecoaches van de dagbesteding. Ook het initiatief om 1 x per 6 weken bij elkaar te komen in een online sessie (participatie-inspiratiebijeenkomst) heeft geleid tot meer en betere samenwerking tussen coördinatoren en participatiecoaches met betrekking tot het onderwerp vrijwilligers en netwerk.

Verbetering registratiesysteem vrijwilligers

In 2021 zijn we van start gegaan met het verbeteren van de registratie van vrijwilligers in het vrijwilligersdossier. Er is een werkgroep geformeerd en vandaar uit zijn protocollen en procedures opnieuw bekeken en, indien nodig, herschreven. De meeste procedures kunnen automatisch uitgevoerd worden in de nieuwe applicatie waardoor het voor de medewerkers op locatie makkelijker werken is.

Ook voorziet het nieuwe dossier in automatisch sturen van contracten waardoor de vrijwilliger verzekerd is. VOG's worden automatisch aangevraagd waardoor dit meer veiligheid biedt. Er zijn werksessies voor de medewerkers die met vrijwilligers werken, zodat er op elke locatie met het systeem gewerkt kan worden.

Verbinding met speciaal netwerk en vrijwilligers

Ook in 2021 was de coronacrisis bij de vrijwilligers nog voelbaar. Er waren vrijwilligers die het nog niet aandurfden om op locatie te komen maar ook mensen die zich juist aandienden als vrijwilliger. Over het geheel is het aantal vrijwilligers afgenomen. Vanuit de locaties is contact onderhouden met de vrijwilligers die thuisbleven door het sturen van kaarten, cadeautjes of een telefoontje.

Servicepunt informele zorg

We zijn in 2021 druk bezig geweest met veranderingen in de coördinatie van het vrijwilligerswerk. Deze zijn nodig om de kwaliteit van de informele zorg te waarborgen. Elke locatie heeft een participatiecoach of een andere medewerker benoemd die verantwoordelijk is voor het begeleiden van vrijwilligers op locatie.

De vakgroep coördinatoren informele zorg is gestart met het inrichten van een servicepunt informele zorg. In 2022 wordt daar verder vorm aan gegeven.

Buurtcirkels

Een Buurtcirkel is een manier om mensen met een ondersteuningsvraag met elkaar in contact te brengen, zodat ze samen een sociaal netwerk en steunnetwerk kunnen vormen. Deelnemers kunnen door wekelijkse deelname aan de Buurtcirkel hun talenten en vaardigheden inzetten om elkaar te versterken. Met Buurtcirkel ontwikkelen deelnemers zich onder andere op het gebied van wederkerigheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en herstel, waardoor de vraag naar professionele ondersteuning op termijn kan verminderen. De buurtcirkel wordt begeleid door een coördinator van Cordaan.

Door de coronamaatregelen was het ingewikkeld om samen te komen, terwijl juist toen bleek hoe belangrijk het hebben van een sociaal netwerk is en hoe Buurtcirkel hierin faciliteert. Buurtcirkel werd gemist. Het bleek een belangrijk onderdeel in het leven van onze deelnemers te zijn. Vanaf de zomer 2022 kunnen de meeste Buurtcirkels weer samenkomen.

Inmiddels is Cordaan aan de slag gegaan met het verder uitbreiden van het aantal Buurtcirkels in Amsterdam. Dit doen we samen met HVO-Querido, het Leger des Heils en PerMens. Eind 2021 hadden we acht lopende Buurtcirkels, voor 2022 zijn er nog drie in oprichting. 

Medezeggenschap

Cordaan kent verschillende vormen van medezeggenschap. De belangrijkste vorm is de medezeggenschap op locatie. Dicht bij de leerwereld van de cliënt. Dit zijn de lokale cliëntenraden. In deze raden nemen bewoners, of bewoners en verwanten of alleen verwanten plaats. De samenstelling van de lokale raden is mede afhankelijk van het niveau van de bewoners. De bewoners en/of hun vertegenwoordigers praten via de lokale raden mee over locatie gebonden zaken zoals: de klachtenregeling, verbouwing, het eten, veiligheid enzovoort.

Naast deze lokale raden is er ook een raad voor de gehele domein VGZ (CR-VGZ). Deze raad bestaat uit negen cliënten, die worden begeleid door twee ondersteuners. Deze raad overlegt met de Raad van Bestuur over vraagstukken die alle mensen met een beperking bij Cordaan aangaan. Bijvoorbeeld het verstrekkingenpakket. De CR VGZ maakt elk kwartaal gebruik van het interne blad 'De CORSO' om haar achterban op de hoogte te houden van ontwikkelingen.

Daarnaast kent Cordaan ook een Centrale Cliëntenraad (CCC) die zich bezighoudt met Cordaan brede onderwerpen. In de CCC zitten verwanten of vertegenwoordigers van cliënten uit de gehele organisatie van Cordaan. De Centrale Cliëntenraad denkt mee met de Raad van Bestuur.

Successen 2021

In 2021 is een aantal stappen gezet om de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) nog beter in te bedden in onze organisatie.

 • Het aantal ondersteuners is uitgebreid naar drie. Gezamenlijk ondersteunen ze de lokale raden binnen de VGZ. Zij hebben in 2021 succesvol de basiscursus coachen van cliëntenraden afgerond bij Raad op Maat.
 • Na een mooie verkiezingscampagne zijn er zes nieuwe leden gestart in de CCR-VGZ.
 • De signalen die de ondersteuners krijgen, is dat bewoners van locaties waar de lokale raden actief zijn of zijn gestart, blij zijn dat er geluisterd wordt.
 • Op de meeste locaties waar een raad is, sluit de manager aan wanneer daar om gevraagd wordt. De bewoners geven aan dit prettig te vinden.
 • Op meerdere locaties wordt meer verbinding gezocht met verwanten. Bijvoorbeeld door overleg met een verwantenraad of door verwanten te betrekken bij de cliëntenraad als er geen verwantenraad is.
 • In oktober 2021 is een symposium gehouden voor het hoger management, beleidsmakers en leden van de cliëntenraden van Cordaan over cliënten medezeggenschap.

Aandachtspunten

In het najaar van 2021 heeft – onder coördinatie van de bestuursadviseur - een evaluatie plaatsgevonden over de uitvoering van de Wmcz18. Er is daarbij geconcludeerd dat er een aantal acties nodig zijn op verschillende niveaus binnen de organisatie:

 • Bestuur
 • Centrale cliëntenraad (CCC)
 • Directie zorgdomeinen
 • Managers
 • Lokale cliëntenraad ondersteuners
 • Lokale cliëntenraden
 • Human Resource Management (HRM)

De belangrijkste acties zijn:

 1. Inzicht en overzicht krijgen op de uitvoering van de Wmcz18 bij de lokale raden. Er is veel verschil. Sommige locaties hebben alleen een verwantenraad, andere hebben een combinatie. Daarnaast is het op sommige locaties lastig om een raad samen te stellen.
 2. Inzetten van leerinterventies Wmcz18 om de kennis en vaardigheden van leidinggevenden te vergroten. Het gaat om het kennen van de wet, weten wat de verantwoordelijkheden daarin zijn en weten wat wel en niet kan/moet. Hiermee wordt beoogd dat de luisterende en samenwerkende houding van leidinggevende naar de lokale raden wordt versterkt.

Verbeteracties 2022

 • Uitvoeren van een nulmeting om inzicht en overzicht te krijgen over de uitvoering van de Wmcz 2018 op lokaal niveau;
 • Ontwikkelen e-learning voor de leidinggevenden;
 • Interne symposium over medezeggenschap met workshops voor leidinggevende.