Samenwerking netwerk

Het samenwerken met verwanten vinden wij belangrijk. Ook leggen we verbinding met andere mensen uit het netwerk, de buurt en vrijwilligers. We gaan in gesprek om ieders talent te benutten en kijken wie wat kan doen in wat de cliënt nodig heeft of wenst. Samen maken wij het beter! Ook zoeken wij de samenwerking met andere zorgorganisaties en ketenpartners om van elkaar te leren om op deze manier de zorg en ondersteuning zo goed mogelijk te blijven bieden.

Samenwerking cliënt, verwant en professional

De samenwerking met naasten blijft een structureel ontwikkelpunt. Afgelopen jaar hebben we als zorgorganisatie weer beseft hoe belangrijk een goede samenwerking en afstemming zijn. Aangezien we fysiek niet bij elkaar konden komen om zorgteams te trainen, heeft Cordaan dit jaar de workshops online aangeboden. Hier hebben we als zorgorganisatie veel van geleerd en we concluderen dat de onlineworkshop Driehoekskunde (van Chiel Egberts) goed aansluit bij de eerste ontwikkelvraag. De komende periode zullen de coördinatoren informele zorg gebruiken om verder te onderzoeken wat de teams nodig hebben qua scholing. Naast een kennismaking met Driehoekskunde biedt Cordaan ook casuïstiekbesprekingen aan om gezamenlijk dilemma’s te bespreken, waardoor het geleerde ook direct in de praktijk kan worden toegepast.

Buurtcirkels

Buurtcirkel is een manier om mensen met een ondersteuningsvraag met elkaar in contact te brengen, zodat ze in de wijk samen een sociaal netwerk en steunnetwerk kunnen vormen. Deelnemers worden zich door Buurtcirkel bewust van hun talenten en vaardigheden en zetten deze in om elkaar te ondersteunen. Met Buurtcirkel ontwikkelen deelnemers zich onder andere op het gebied van wederkerigheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en herstel, waardoor de vraag naar professionele ondersteuning op termijn kan verminderen. Door de coronamaatregelen was het vooral in het begin ingewikkeld om samen te komen, terwijl juist toen bleek hoe belangrijk het hebben van een sociaal netwerk is en hoe Buurtcirkel hierin faciliteert. Buurtcirkel werd toen gemist en bleek een belangrijk onderdeel in het leven van onze deelnemers te zijn. Vanaf de zomer konden de meeste Buurtcirkels weer samenkomen. Inmiddels zijn we hard aan de slag gegaan met het verder uitbreiden van het aantal Buurtcirkels in Amsterdam. Dit doen we samen met HVO-Querido, het Leger des Heils en PerMens. Eind 2020 hadden we acht lopende Buurtcirkels en op dit moment zijn er nog eens vijf oprichting.

Verbinding met sociaal netwerk en vrijwilligers

Het betrekken van het netwerk en vrijwilligers was een van de speerpunten voor 2018. Naar aanleiding daarvan is destijds de vakgroep ‘Coördinatoren vrijwilligerswerk’ opgestart, met als doel meer verbinding te creëren met het sociale netwerk en de vrijwilligers in de VGZ. We begonnen 2020 met een gedegen programma, met nadruk op ontmoetingen in de wijk om de samenwerking te verstevigen, workshops om de samenwerking met naasten te verbeteren en ambitieuze plannen om de waardering van vrijwilligers te verhogen. Vanwege de coronapandemie konden deze doelstellingen echter niet worden verwezenlijkt. Wel zagen we dat de samenwerking en het contact met naasten van groot belang is. Ook de inzet van vrijwilligers die in contact bleven met de locaties en manieren zochten om tijdens de lockdowns in contact te blijven, was hartverwarmend. Zij brachten cliënten in deze moeilijke tijd zelfgebakken taarten, kaarten, iPads, puzzelboekjes of werden belmaatje.

Het vrijwilligersbestand van geheel Cordaan is in 2020 met 149 personen gegroeid, waarmee het totaalaantal vrijwilligers eind 2020 1.983 was. Ondanks, of misschien wel dankzij corona, hebben zich meer vrijwilligers gemeld om zich in te zetten voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Van alle vrijwilligers bij Cordaan hebben 429 personen aangegeven zich specifiek voor de VGZ in te willen zetten.

Online workshops en beleidstafels

Hoewel we geen fysieke workshops konden organiseren, is er online veel gebeurd. Er werd een workshop georganiseerd voor leidinggevenden om de samenwerking met naasten en de dilemma’s op het gebied van veiligheid die deze samenwerking met zich meebrengt onder de aandacht te brengen. Ook hebben we verschillende keren de onlineworkshop Driehoekskunde georganiseerd. We onderzoeken nu wat de mogelijkheden zijn om deze workshop structureel te borgen in de organisatie. Daarnaast hebben we verschillende beleidstafels georganiseerd om na te denken over de samenwerking in de wijk, de samenwerking met vrijwilligers en de samenwerking met naasten.

Deze bevindingen nemen we mee in het programma dat we aan het maken zijn voor de komende jaren. Speerpunten van dit programma zijn: werken in een wijk, een team van de toekomst samen met vrijwilligers en naasten, en structurele samenwerking met het netwerk.

Medezeggenschap

Bij Cordaan is het uitgangspunt dat de medezeggenschap zo laag mogelijk georganiseerd of ingericht wordt. Op lokaal niveau kent men de lokale raad, waarin bewoners plaatsnemen, of bewoners en verwanten of alleen verwanten. De samenstelling van de lokale raad is mede afhankelijk van het niveau van de bewoners. Daarnaast is er op centraal niveau een aparte centrale cliëntenraad voor de VGZ (CCR-VGZ). Deze raad bestaat uit negen cliënten, die worden begeleid door een tweetal coaches. De raad heeft directe toegang tot de portefeuillehouder VGZ van de Raad van Bestuur (RvB). Op centraal niveau is er de Centrale Cliëntenraad Cordaan (CCC), waar de verschillende domeinen van Cordaan vertegenwoordigd worden door verwanten of vertegenwoordigers van cliënten uit de gehele organisatie Cordaan.

Gezette stappen medezeggenschap

Met de invoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 op 1 juli 2020 heeft de RvB Cordaan, in nauwe samenspraak met de CCC, de volgende stappen gezet:

  1. De visie van de RvB op medezeggenschap is opgesteld. Deze visie is besproken en vastgesteld in de Directieraad van december 2020.
  2. In 2020 is de medezeggenschapsregeling RvB en CCC opgesteld en ondertekend. Begin 2021 is ook de medezeggenschapsregeling RvB en CCR-VGZ opgesteld en ondertekend.
  3. Medio 2020 is gestart met de werving, selectie en aanstelling van een aantal ondersteuners voor de lokale cliëntenraden. Deze ondersteuners zijn, tezamen met de ondersteuner CCC, centraal gepositioneerd binnen de directie Human Resources & Kwaliteitsontwikkeling (HR&K).
  4. Medio 2020 is de internetapplicatie cliënten-inspraakplatform aangeschaft. Middels deze applicatie wordt de inspraak van cliënten op locatieniveau geregeld. De cliënten, hun verwanten en de lokale raden kunnen met dit instrument verschillende onderwerpen inbrengen waarover gesproken kan worden. Tevens kunnen meningen gepeild worden en kan men met elkaar in contact komen over (dagelijkse) zaken en onderwerpen die cliënten direct aangaan.
  5. Begin 2020 is een start gemaakt met de inventarisatie onder cliënten binnen de VGZ over de manier waarop zij de lokale medezeggenschap geregeld willen hebben, met name bij die locaties waar geen ‘formele’ cliëntenraad actief is. Deze inventarisatie is echter voortijdig gestaakt vanwege de uitbraak van corona. De planning is om, na vaccinatie van alle medewerkers en cliënten, hiermee verder te gaan.