Een mevrouw krijgt een arm om haar schouder van een zorgmedewerker

Verwijzers GGZ

Op deze pagina vind je informatie over aanmelden en doorverwijzen van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Begeleid thuis

Begeleid thuis is bedoeld voor Amsterdammers (en hun eventuele kinderen) die zelfstandig kunnen wonen met begeleiding. Zij krijgen intensieve of specialistische begeleiding die plaatsvindt in hun eigen huis of op een andere, stabiele woonplek waar zij enige tijd verblijven.

Toegang tot begeleid thuis loopt via de Buurtteams Amsterdam. Toegang tot Begeleid thuis met wooncomponent of beschermd verblijf loopt via de Centrale Toegang van de GGD. De verwijzer van de cliënt kan hiervoor een melding doen in Trajectus. Is er nog geen verwijzer? Dan kan de cliënt contact opnemen met het buurtteam.

Huisvesting

Cliënten wonen binnen begeleid thuis zelfstandig met begeleiding. Als een cliënt geen woonplek heeft en er geen alternatieven beschikbaar zijn zoals een kamer huren of bij familie of vrienden verblijven, kan de cliënt een woonplek toegewezen krijgen in combinatie met begeleiding. Dit kan gaan om een groepswoning, omslagwoning of woning op naam van de zorgaanbieder, zoals Cordaan.

Begeleid thuis vindt plaats in het kader van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Beschermd verblijf

Beschermd verblijf is bedoeld voor mensen (en hun eventuele kinderen) die beperkt zelfredzaam zijn en niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Zij hebben (tijdelijk) de zorg en bescherming van een 24-uurs voorziening nodig.

De verwijzing tot beschermd verblijf verloopt in Amsterdam via de Centrale Toegang van de GGD. De verwijzer van de cliënt kan hiervoor een melding doen in Trajectus. Is er nog geen verwijzer? Dan kan de cliënt zelf contact opnemen met het buurtteam.

Huisvesting

De intensieve begeleiding vindt plaats vanuit de opvanglocatie met 24-uurszorg. De cliënt betaalt voor het verblijf een eigen bijdrage. Het CAK bepaalt de hoogte en doet ook de inning.

Begeleid thuis vindt plaats in het kader van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Inwoners van Diemen kunnen bij De Brede Hoed een beschikking voor AO aanvragen.

Beschermd wonen met Wlz

Voor cliënten zonder Wlz-indicatie

Het aanvragen van een Wlz-indicatie gaat via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Voor cliënten met indicatie

Je kunt een cliënt met een Wlz GGZ-indicatie aanmelden bij het Cliënten Servicebureau (GGZ) van Cordaan via 088 267 32 26 (keuzemenu optie 1) of zorgbemiddeling@cordaan.nl.

Wonen in een verpleeghuis

Als een cliënt ook ondersteuning nodig heeft bij somatische problemen, dan is het mogelijk om te wonen op een GGZ-afdeling in een verpleeghuis van Cordaan. Je kunt als verwijzer hiervoor een melding doen in Trajectus.

Voor wonen met verpleeghuiszorg is er een Wlz-indicatie nodig van het CIZ.