Verwijzers V&V

Wilt u een cliënt aanmelden voor een (acute) opname of wachtlijst, wilt u informatie en/ of advies, of zoekt u een andere vorm van ondersteuning voor uw cliënt?
Het Cliënten Servicebureau 088 267 32 26 helpt u graag verder.
Voor verwijzers V&V: (020) 519 13 17.

Kortdurend eerstelijns verblijf of crisisopname Wlz

Kortdurend eerstelijns verblijf (ELV) is mogelijk als uw patiënt om medische redenen tijdelijk niet thuis kan wonen, bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis. Ook in de laatste levensfase is tijdelijk - kortdurend - eerstelijns verblijf mogelijk, bijvoorbeeld als thuis geen terminale zorg gegeven kan worden. Uw patiënt heeft voor deze zorg een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) nodig.

Een crisisopname is mogelijk als er bij de patiënt een acute verandering in de gezondheidssituatie is, er duidelijk sprake is van een gevaarscriterium (de cliënt dreigt een onacceptabel risico te lopen op lichamelijk en geestelijk letsel, dan wel zijn omgeving in gevaar te brengen waarbij dit niet onder een IBS in het kader van de BOPZ valt), en er binnen 24 uur intramurale zorg nodig is. De cliënt heeft een Wlz-indicatie (zzp) of de aanvrager van de spoedopname verwacht dat de cliënt deze binnen twee weken krijgt.

Bent u verwijzer in Amsterdam Noord, dan kunt u cliënten aanmelden via het Aanmeldportaal Amsterdam Noord: 088 383 33 00. Lees meer over Aanmeldportaal Amsterdam Noord.

Crisiszorg Wlz - Verpleeghuizen Amsterdam

In Amsterdam is er per stadsregio één locatie met één telefoonnummer voor Crisiszorg Wlz. Huisartsen kunnen via het nummer van de eigen stadsregio 24 uur per dag, 7 dagen per week een crisisopname aanvragen. 
Lees meer >>

Wlz indicaties

Voor de meeste vormen van zorg en ondersteuning bij Cordaan heeft een cliënt een Wlz indicatie nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door het CIZ