Veiligheid 2021

Cordaan heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Het bieden van veilige zorg vraagt een veilige woonomgeving, betrokken en bekwame medewerkers en het werken volgens vastgestelde procedures en richtlijnen. Maar ook het aanbieden van deskundigheidsbevordering en het leren van incidenten.

Cliëntveiligheid vanuit perspectief van cliënten

In de gesprekken met cliënten met behulp van 'Dit vind ik Ervan!' komt de vraag aan de orde in hoeverre cliënten zich veilig voelen. Dat blijkt bij heel veel cliënten het geval, maar voor een aantal is er verbetering gewenst op dit gebied.
 

Redenen voor verbetering

De in de teamreflectie genoemde redenen zijn met name:

 • De aanwezigheid van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag, veelal agressie, in de groep waardoor anderen zich onveilig voelen
 • De coronaperiode en de maatregelen die daarmee samenhingen, hadden grote impact op het punt van zich veilig voelen bij veel cliënten. Meer binnen zitten en op elkaar zijn aangewezen vergrootte in veel woonlocaties de spanningen.

Cliëntveiligheid vanuit perspectief van het team

In de teamreflectie is aan de teams gevraagd te reflecteren op de volgende stelling:

“Ons team kent de risico’s van al onze cliënten en weet hoe met deze risico’s om te gaan in het dagelijks werk.“

Resultaten
Het overgrote gedeelte van de teams geeft aan dat zij de risico’s van de cliënten goed kennen en weten hoe er mee om te gaan in het dagelijks werk. Het gemiddelde is 7,6.

 

Wat kunnen we verbeteren?

Veel voorkomende verbeterpunten zijn:

 • Beter op één lijn zitten binnen het team;
 • Meer gebruik maken van signaleringsplannen;
 • Bij ingewikkelde situaties andere disciplines/ gedragsdeskundige raadplegen;
 • Beter verwerken van risico's in doelen of begeleidingsafspraken;
 • Organiseren van trainingen en htrainingsaanbod beter aan laten sluiten op de behoefte van het team;
 • Nieuwe collega’s beter inwerken;
 • Vaste flexers beter betrekken;
 • Betere communicatie en afstemming met de dagbesteding;
 • Gebruik van methode LifeWise.

Triasweb-meldingen

Tijdens de zorg en begeleiding die dagelijks door honderden medewerkers wordt geboden, zijn er ook onbedoeld vervelende gebeurtenissen. Van zo’n gebeurtenis, een incident, willen we leren. We registreren incidenten met een cliënt (MIC) of met een medewerker (MIM) in een centraal systeem, TriasWeb. Het doel van zorgvuldige incidentenregistratie is dat we van het incident leren en we verbetermaatregelen kunnen treffen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. De manager van het team waar het incident is gemeld, is verantwoordelijk voor de afhandeling en analyse.

In 2021 zijn er in de VGZ 4.031 incidenten gemeld in TriasWeb. Dit zijn er nagenoeg evenveel als in 2020 (+16). De incidentmeldingen worden elk kwartaal meegenomen in de kwartaalrapportages die per VGZ-domein worden besproken in het overleg tussen directie en Raad van Bestuur. Binnen de verschillende domeinen van de VGZ worden de meeste incidentmeldingen gedaan voor agressie. Ook incidenten met medicatie en in mindere mate vallen worden vaak gemeld. Dit is een trend die over de afgelopen drie jaar te zien is. In zowel 2020 als 2021 werd vermoed dat veel incidenten voortkwamen uit de impact van de coronamaatregelen. 

Nazorg

In 2021 zijn er binnen de VGZ 31 nazorgtrajecten geweest. De aanleidingen tot nazorg waren erg divers, maar vaak agressie. Als een medewerker een incident als schokkend heeft ervaren, kan diegene rechtstreeks - zonder tussenkomst van manager – bellen met het crisisteam voor nazorg. Een nazorgtraject bestaat in principe uit drie gesprekken. Zo kan in ongeveer zes weken tijd gekeken worden of de aanvrager het incident goed heeft verwerkt. Soms is één of twee gesprekken voldoende en soms een vierde, afhankelijk van de behoefte en het verwerkingsproces. Als er tijdens het traject onverwerkte trauma's naar boven komen, verwijst het nazorgteam door naar professionele hulpverlening. 

Alle medewerkers ervaren het nazorgtraject als belangrijk en waardevol.

Medicatieveiligheid

Het doel om in 2021 medicatie in de VGZ digitaal af te tekenen is niet behaald. Er bleken nog beperkingen in de techniek, die maakten dat er nog geen geschikt systeem beschikbaar was. Inmiddels kan er een keuze gemaakt gaan worden. Per januari 2022 is er een nieuwe projectleider aangesteld. Teams vragen wanneer ze kunnen starten met digitaal aftekenen en ze lijken er klaar voor. De doorstart wordt gemaakt.

In 2021 is er een coördinator farmaceutische zorg gestart. Deze coördinator kijkt hoe het medicatieproces op locaties verloopt en helpt daar waar nodig dit te verbeteren. In 2021 heeft deze coördinator in 50 teams een medicatie-audit uitgevoerd. In 2022 zal dit voortgezet worden en zullen de verbeteracties gemonitord worden.

Wet zorg en dwang (Wzd)

In 2021 heeft Cordaan VGZ met wat vertraging belangrijke stappen gezet in de implementatie van de Wet zorg en dwang. Alle medewerkers zijn uitgenodigd een online basistraining Wzd te volgen. De rol van zorgverantwoordelijke is belegd bij de persoonlijk begeleiders, die daarvoor een extra onlinetraining volgen. Cordaan heeft tevens vier Wzd-functionarissen benoemd. De zorgverantwoordelijke wordt in de nieuwe rol in deze fase nog ondersteund door de gedragsdeskundige.

In deze fase van de implementatie merken we dat het soms nog zoeken is. Er wordt wel gewerkt in de geest van de wet, maar we stoeien vooral nog met de vragen:

 • Voor welke maatregelen volgen we het stappenplan?
 • Wie moeten er bij de verschillende stappen betrokken worden?
 • Wie doet de registratie in het elektronische dossier?

In de VGZ zijn er ongeveer 750 maatregelen geregistreerd in het dossier, waarbij er niet altijd sprake was van onvrijwillige zorg. Van deze maatregelen zijn er ruim 400 weer afgebouwd of als vrijwillige maatregel in het zorgplan opgenomen. De meeste maatregelen worden ingezet in het domein Intensieve zorg (68%). Dit is passend bij de doelgroep die op basis van hun zorgvraag veel veiligheid geboden moet worden. Inzet van maatregelen bij de LVB is met 1% lager dan je zou verwachten. Daar wordt verder gewerkt aan het creëren van het bewustzijn wanneer er sprake is van onvrijwillige zorg.

In de teamreflectie geven teams zichzelf de volgende beoordeling op de volgende stelling “Ons team heeft de juiste kennis over de Wzd en past onvrijwillige zorg volgens het stappenplan van de Wzd toe.”

De gemiddelde score is 6,6. In 2022 zal er veel inzet gevraagd worden van de teams om de Wzd optimaal ten uitvoer te brengen.

Tips en verbeteracties Wzd

Tips van de teams:

 • Durf zaken los te laten;
 • Neem verwanten mee bij de afwegingen, gebruik eventueel Driehoekskunde;
 • Zorg voor duidelijke taken en rollen;
 • Doe de training/ e-learning;
 • Vaak op de agenda in teamoverleggen;
 • Doe ervaringsoefeningen;
 • Kijk goed naar de MIC-meldingen.

Verbeteracties die men wil inzetten:

 • Iedereen doet de training;
 • Casuïstiek bespreking;
 • In gesprek gaan met cliënten hierover;
 • Beter gebruik maken van het stappenplan. Dit ergens ophangen;
 • Elkaar aanspreken;
 • Inzetten van de teamcoach op dit thema.

   

Hygiëne

De GGD Amsterdam ondersteunt Cordaan op het gebied van hygiëne en infectiepreventie, door middel van het uitvoeren van jaarlijks terugkerende hygiënescans en adviesaudits op alle locaties. Hierbij worden de ‘norm voor zorghygiëne, persoonlijke hygiëne, schoonmaak & desinfectie en bouw & inrichting’ en de ‘norm voor voedselveiligheid’ gehanteerd. Ieder kwartaal wordt een rapportage gemaakt over welke audits zijn uitgevoerd, welke mogelijke infectierisico’s er zijn geconstateerd en wat de maatregelen zijn om de situatie te verbeteren.

Hygiëne en corona

Daarnaast stond 2021 in het teken van alle hygiënemaatregelen rondom het coronavirus en is de samenwerking met de GGD intensief geweest. De GGD heeft de locaties ondersteund bij preventie van en bij corona-uitbraken. Zowel ter plekke als op afstand door bijvoorbeeld het organiseren van webinars heeft de GGD de locaties van informatie en advies voorzien.