Veiligheid

Cordaan heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Het bieden van veilige zorg vraagt een veilige woonomgeving, betrokken en bekwame medewerkers en het werken volgens vastgestelde procedures en richtlijnen. Maar ook het aanbieden van deskundigheidsbevordering en het leren van incidenten.

Cliëntveiligheid vanuit perspectief van cliënten, verwanten en teams

Veilige zorg was een van de verbeterpunten uit het kwaliteitsrapport van vorig jaar. In de zelfevaluatie is aan de teams gevraagd te reflecteren op de vraag in hoeverre cliënten zich veilig voelen in relatie tot de medewerkers en de andere cliënten. Dit is gespiegeld aan de antwoorden van cliënten en verwanten in de ‘DVIE!’.

 

Het overgrote deel van de teams geeft aan dat zij denken dat de cliënten zich veilig voelen bij de begeleiding door hun team. De inschatting van het gevoel van veiligheid van cliënten t.a.v. medebewoners is minder positief, maar is enorm verbeterd (50% ‘goed’ en 43% ‘matig’) ten opzichte van een jaar geleden (39% ‘goed’ en 56% ‘matig’). Er is het afgelopen jaar goed gekeken naar de groepsdynamiek en samenstelling van groepen. Dit is terug te zien in de ervaringsscores die cliënten en verwanten geven in ‘DVIE!’ op het thema Veiligheid. Beiden zijn positief over het thema Veiligheid; met name verwanten geven een hogere ervaringsscore in vergelijking met een jaar geleden.

Middelen en maatregelen

Cordaan VGZ heeft vijf locaties met een Bopz-erkenning, te weten De Werf, Nieuw Sloten, Kadoelerbreek, Parkhof en Gaasperdam. Leden van de commissie Zorg en Dwang geven op locaties advies over Bopz-beleid en casuïstiek. Ook wordt casuïstiek en beleid met betrekking tot vrij­heidsbeperking besproken in de commissie Zorg en Dwang, ingebracht door de behandelaren of teammanagers. De commissie Zorg en Dwang heeft in 2019 voorbereidingen getroffen op de komst van de Wet zorg en dwang (Wzd) per 1 januari 2020 middels een plan van aanpak. Door een stuurgroep en verschillende projectgroepen werden verschillende onderwerpen uitgewerkt (bijvoorbeeld de mogelijkheid tot registratie in het ECD, Wzd-beleidsnotitie, aanpassing visie Cordaan, deskundigheidsbevordering van medewerkers). Tevens heeft de commissie Zorg en Dwang in samenwerking met de Cordaan Academie een Wzd-scholing gerealiseerd om medewerkers voor te bereiden op de komst van de Wzd. Leden van de commissie Zorg en Dwang bieden interne scholing aan m.b.t. thema Vrijheid en de Wet Bopz/Wzd. Tevens geven zij i.s.m. met de Cordaan Academie een korte workshop op de introductiedagen voor nieuwe medewerkers om bewustwording te creëren over het thema vrijheid. Zes keer per jaar bespreekt de commissie Zorg en Dwang met de RvB over de uitvoering van het Bopz-beleid middels gevraagd en ongevraagd advies (monitoren uitvoering Bopz beleid).

Incidenten

Tijdens de zorg en begeleiding die dagelijks door honderden medewerkers worden geboden, gebeuren er ook dingen die niet de bedoeling zijn. Van zo’n gebeurtenis, een incident, willen we leren. We registreren incidenten met een cliënt (MIC) of medewerker (MIM) in een centraal systeem, TriasWeb. De teammanager van het team waar het incident is gemeld, is verantwoordelijk voor de afhandeling van de incidentmelding en kan op ieder gewenst moment de melding analyseren. Het doel van zorgvuldige incidentenregistratie is dat we van het incident leren en we verbetermaatregelen kunnen treffen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

In 2019 zijn 3.208 incidenten gemeld, nagenoeg gelijk aan het voorgaande jaar. Incidenten betreffen met name agressie en grensoverschrijdend gedrag*, medicatie en vallen, vergelijkbaar met 2018.

* Dit is inclusief een heel klein aantal seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid, en met name het aftekenen van medicatie, was een verbeterpunt vanuit het kwaliteitsrapport 2018. Naar aanleiding hiervan heeft medicatieveiligheid hernieuwde aandacht in alle teams gekregen. Er is goed gekeken naar de deskundigheid van medewerkers per dienst en er is gestuurd op het volgen van de scholing op het gebied van medicatie.

 

Ook heeft een medicatie-audit plaatsgevonden door de coördinator farmaceutische zorg. Het betreffende team heeft n.a.v. deze audit een aantal waardevolle adviezen gekregen over het medicatieproces, onder andere over de volgorde van handelingen tijdens het medicatie delen. Het team heeft ook een rapportage met bevindingen en adviezen over het medicatiedelen en het medicijnbeheer op cliëntniveau ontvangen. Met de adviezen is het team aan de slag gegaan.

Hygiëne

De GGD Amsterdam ondersteunt Cordaan op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Deze ondersteuning vindt plaats door middel van het uitvoeren van jaarlijks terugkerende hygiënescans en adviesaudits op alle locaties. Hierbij worden de ‘norm voor zorghygiëne, persoonlijke hygiëne, schoonmaak & desinfectie en bouw & inrichting’ en de ‘norm voor voedselveiligheid’ gehanteerd. Ieder kwartaal wordt een rapportage gemaakt over welke audits zijn uitgevoerd, welke mogelijke infectierisico’s zijn geconstateerd en wat de maatregelen zijn om de situatie te verbeteren.

In 2019 is er op diverse manieren extra aandacht besteed op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Zo heeft de Centrale Hygiëne en Infectiepreventie Commissie (CHIC) een integrale handenwaskaart ontwikkeld die Cordaan breed ingezet wordt. Daarnaast zijn er extra trainingen voor ‘aandachtsvelders hygiëne’ geweest in de V&V en heeft de VGZ een pilot gedaan voor het opleiden van ‘aandachtsvelders hygiëne’ binnen de VGZ. Deze pilot bleek een succes en gaat in 2020 breder ingezet worden. Daarnaast zijn er in samenwerking met de GGD rapportages gemaakt die ondersteunend zijn aan de directie en het managent.