Samenwerking netwerk

Het samenwerken met verwanten vinden wij belangrijk. Ook leggen we verbinding met andere mensen uit het netwerk, de buurt en vrijwilligers. We gaan in gesprek om ieders talent te benutten en kijken wie wat kan doen in wat de cliënt nodig heeft of wenst. Samen maken wij het beter! Ook zoeken wij de samenwerking met andere zorgorganisaties en ketenpartners om van elkaar te leren om op deze manier de zorg en ondersteuning zo goed mogelijk te blijven bieden.

Samenwerking in de driehoek cliënt, verwant en professional

 

Samenwerken in de driehoek cliënt-verwant-professional kwam naar voren als verbeterpunt uit het kwaliteitsrapport 2018. Het afgelopen jaar is hierin intensief geïnvesteerd. Er is veel aandacht voor de driehoekskunde (van Chiel Egberts): hoe voeg je je als professional als derde in, zodat je samen met de verwant een solide basis kunt bieden om de cliënt te dragen/ondersteunen?

Bij de teams die werken met de methode Triple C zijn verwanten uitgenodigd ook deel te nemen aan deze cursus.

De teams die de doelgroep LVB+ begeleiden, werken succesvol met LifeWise, een methodisch kader dat is opgebouwd uit handvatten die zijn ingedeeld in vier pijlers. In twee van deze pijlers, te weten Verbinden en Inbedden, komt de driehoek cliënt-verwant-professional aan de orde. Alle teams, managers en gedragsdeskundigen zijn getraind in het werken met LifeWise. Hierbij horen ook intervisiebijeenkomsten waar gereflecteerd wordt op het handelen, waarmee het werken in de driehoek is geborgd.

Verbinding met sociaal netwerk en vrijwilligers

Het betrekken van het netwerk en vrijwilligers was een van de speerpunten voor 2018. Naar aanleiding daarvan is destijds de vakgroep ‘coördinatoren vrijwilligerswerk’ opgestart met als doel meer verbinding met het sociaal netwerk en de vrijwilligers in de VGZ. Ook in 2019 is actief aandacht besteed aan het verbinden met welzijnsorganisaties en het aantrekken en behouden van vrijwilligers. De meeste teams/locaties hebben een medewerker benoemd als ‘aandachtsfunctionaris vrijwilligers/informele zorg’, die specifiek aandacht heeft voor het werven, behouden, begeleiden en binden van vrijwilligers. Bij LVB+ zijn er diverse werksessies geweest, waarin per team werd gekeken naar de mogelijkheden in de betreffende wijk. Ook zijn voor alle domeinen plenaire werksessies gehouden over verschillende thema’s, zoals werken in de driehoek, werken met vrijwilligers, buurtcirkels en werken in de wijk. Hoe goed het gebruik van informele zorg geborgd is, verschilt per team en heeft aandacht nodig. De samenwerking met (welzijns)organisaties in de wijk is een speerpunt en hier gaan we de komende periode echt mee aan de slag met o.a. “Cordaan de Wijk in” waarbij domein overstijgend met teams de wijk wordt ingegaan om te onderzoeken welke samenwerkingen er mogelijk zijn.

In 2019 zijn er 348 nieuwe vrijwilligers bij Cordaan gestart (ruim 100 meer dan in 2018). Het totaal aantal vrijwilligers bij Cordaan komt daarmee op 1.834.

Medezeggenschap

Bij Cordaan is het uitgangspunt dat de medezeggenschap zo laag mogelijk georganiseerd/ingericht wordt. Op lokaal niveau kent men de lokale raad, die bemenst wordt door bewoners, door bewoners en verwanten of alleen door verwanten. Dit is mede afhankelijk van het niveau van de bewoners. De benaming van de medezeggenschap kan verschillen per locatie. Zo spreekt men over de cliëntenraad, het bewonersoverleg, een bewonersraad of een informele verwantenraad. Binnen Cordaan VGZ is er op 35 plaatsen sprake van een cliëntenraad. In deze raden praten en beslissen cliënten en/of hun vertegenwoordigers mee over locatiegebonden zaken, zoals een verbouwing, de maaltijden, de klachtenregeling en de veiligheid. Het bemensen van de medezeggenschap op alle locaties blijft een uitdaging.

Daarnaast is er op centraal niveau een aparte centrale cliëntenraad voor de VGZ (CCR-VGZ). Deze raad bestaat uit negen cliënten, die worden begeleid door een tweetal coaches. De raad heeft directe toegang tot de portefeuillehouder VGZ van de RvB. Op centraal niveau is er de Centrale Cliëntenraad Cordaan (CCC), waar de verschillende domeinen van Cordaan vertegenwoordigd worden door verwanten/vertegenwoordigers van cliënten uit de gehele organisatie Cordaan.