Privacyverklaring Cordaan

Cordaan is één van de grootste zorgorganisaties van Amsterdam. Jaarlijks bieden 5.400 medewerkers en 2.000 vrijwilligers zorg en ondersteuning aan 20.000 inwoners van Amsterdam en omstreken. Cordaan belooft als professionele zorgorganisatie zorgvuldig en verantwoord om te gaan met de persoonlijke gegevens van alle betrokkenen: cliënten, vrijwilligers, en medewerkers. Een zorgvuldig privacy-beleid dat gedetailleerd beschrijft hoe Cordaan met deze gegevens omgaat, vormt hiervoor de basis. Deze korte Privacyverklaring legt een basis voor het Privacybeleid van Cordaan, en dient als uitgangspunt voor de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan.

De privacyverklaring is samengevat in tien stellingen:

  1. Cordaan verwerkt persoonsgegevens voor het uitoefenen van haar statutaire taken en dienstverlening.
  2. Cordaan verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer daar een wettelijke grondslag voor bestaat.
  3. Cordaan stelt vooraf de doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens vast, en gebruikt persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan is vastgesteld. 
  4. Cordaan neemt de privacy van alle medewerkers serieus, en werkt bij onderwerpen waarbij de privacy van medewerkers betrokken is, altijd samen met de Ondernemingsraad (OR).
  5. Bij de verwerking van alle persoonsgegevens worden voldoende maatregelen genomen om deze te beschermen, zowel technisch als organisatorisch
  6. Cordaan beoordeelt per verwerking de risico’s van het gebruik van persoonsgegevens, en neemt hierbij de geldende wet- en regelgeving in acht.
  7. Cordaan stelt voor alle persoonsgegevens die gebruikt worden bewaartermijnen vast, en bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig. Cordaan houdt zich hierbij aan alle relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de AVG en de WGBO
  8. Cordaan communiceert begrijpelijk en transparant over het gebruik van persoonsgegevens en informeert de betrokkenen in voor hen begrijpelijke taal over hun rechten met betrekking tot gebruik van hun gegevens.
  9. Cordaan neemt in samenwerking met derde partijen passende maatregelen wat betreft beveiliging en privacy bij deze partijen en legt deze vast in verwerkersovereenkomsten. Cordaan verwacht van derde partijen dat zij minimaal hetzelfde privacyniveau handhaven als Cordaan.
  10. Cordaan deelt alleen persoonsgegevens met derde partijen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van haar dienstverlening, of wanneer dit verplicht is uit andere wetgeving. Cordaan zal nooit persoonsgegevens verkopen aan derde partijen.