Medewerkers

Cordaan wil een aantrekkelijke werkgever zijn, waar medewerkers tot bloei komen en hun werk goed en met plezier kunnen doen. Cordaan laat zien deze visie op werkgeverschap waar te willen maken. Dit betekent onder meer dat iedere leidinggevende een takenpakket en een ‘span of control’ heeft die het mogelijk maakt tijd en aandacht te geven aan individuele medewerkers. Voor medewerkers betekent dit dat er ruimte is voor opleiding en ontwikkeling. Om goede zorg te verlenen aan onze cliënten, zet Cordaan professionele zorg­verleners in.

Magneetkrachten

Het Magneetkrachtenonderzoek (in 2018 uitgevoerd) brengt per domein, locatie en team in beeld hoe onze medewerkers reflecteren op hun werkomgeving. Deze teamuit­slagen worden in de teams besproken en het team stelt zijn eigen aanpak hierop vast. In de VGZ is er in 2019 onder andere gewerkt aan de magneetkracht ‘Werken met vakbekwame collega’s’. Hierin meten we of onze medewerkers kunnen bouwen op elkaars capaciteiten en vertrouwen hebben in het werk van elkaar. Het gaat hier met name om teams waar bijvoorbeeld de zorgzwaarte van cliënten is toegenomen, maar ook om teams waar veel tijdelijk personeel heeft gewerkt. In 2020 zal deze meting meer kort cyclisch een plek krijgen in een integrale meetinstrument.

Arbeidsmarkt ontwikkeling: werving

Onze arbeidsmarktcampagne ‘Je komt tot bloei bij Cordaan‘ heeft een dubbel doel gehad. Aan de ene kant laten we potentiële nieuwe medewerkers zien wat Cordaan als werkgever te bieden heeft. Aan de andere kant wijst de campagne onze huidige collega’s op de vele kansen die Cordaan biedt voor opleiding en ontwikkeling. We hebben daarom ook intern een campagne en programma’s die medewerkers uitnodigen om zich te ontwikkelen. Medewerkers geven aan dat ze bij Cordaan tot bloei kunnen komen. Het is Cordaan wederom gelukt in 2019 meer medewerkers te werven dan dat er vertrekken. De groei is tot stand gekomen door de arbeids­marktcampagne, de intensieve samenwerking met hogescholen en ROC’s en de focus die er is op recruitment. Naast de arbeidscampagne heeft Cordaan zich gericht op het investeren op zij-instromers. Ook zijn de eerste asielzoekers met een verblijfsstatus gestart als medewerkers en zijn mensen met een licht verstan­delijke beperking opgeleid tot woonhulp in het verpleeghuis. 

Arbeidsmarkt ontwikkeling: behoud

Voor medewerkers en leidinggevenden is er een breed scala aan opleidingen en trainingen. Het leerportaal ‘Leren bij Cordaan’ nodigt medewerkers uit om vak­bekwaam te blijven en te groeien, van vakinhoudelijke opleidingen tot training in persoonlijke presentatie en leiderschap.

Traineeship persoonlijk begeleiders

Om onze visie op werkgeverschap "Bij Cordaan kom je tot bloei" goed gestalte te geven in de VGZ is een traineeship ontwikkeld voor nieuwe medewerkers. Hbo-opgeleiden die wel aan het profiel voldoen maar onvoldoende ervaring hebben, kunnen zo praktijkervaring opdoen en klaar gestoomd worden om als Persoonlijk Begeleider aan de slag te gaan. Ook talenten die zich willen ontwikkelen naar een leidinggevende rol, krijgen een trainee-aanbod.

Deskundigheid en kennisontwikkeling

De meeste teams beoordeelden de deskundigheid van het team als goed en gaven aan meer te willen leren. De cliëntpopulatie is in ontwikkeling (doorstroom van cliënten en instroom nieuwe cliënten) en hierdoor hebben medewerkers te maken met nieuw gedrag etc. Teams zien dat hier op sommige vlakken bijscholing nodig is. In 2019 zijn hier met de verschillende leerinterventies en de ontwikkelingen van leerlijnen voor bijv. LVB en MVB mooie stappen ingezet.

Er zijn in 2019 per domein leerprogramma’s opgesteld. Het doel van het werken met het leerprogramma is dat je, als medewerker, je werk goed kan doen, je verder kan ontwikkelen in je vak, en je zodoende de juiste ondersteuning kan bieden aan cliënten en aan collega’s. Deze informatie geeft richting om met collega’s en de manager een keuze te maken in waar een medewerker zich in wil, en moet laten scholen en ontwikkelen. De ‘Praktijkadviseur leren en ontwikkelen’ kan hierbij een advies geven. Met de leerprogramma’s wordt inzichtelijk welke basisscholing en verdiepende scholing nodig is voor de deskundigheid van medewerkers. De deskundigheid van medewerkers is inzichtelijk gemaakt in het leermanagementsysteem.

Teamreflectie

De meeste teams beoordelen hun deskundigheid m.b.t. het werken met cliënten als ‘goed’, ook als het met cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag betreft. Wel wordt aangegeven dat het nog beter kan, zeker bij de teams die te maken hebben met veel nieuwe medewerkers. Ook het praktisch toepassen van kennis kan in sommige teams beter. Teams wensen met name scholing op autisme, sociaal-emotionele ontwikkeling, de-escalerend werken en medicatie. Teams voelen zich gestimuleerd en gefaciliteerd om deskundigheid te bevorderen en bijna alle teams geven aan de benodigde scholing ook te realiseren.

Vitaal en veilig werken

Cordaan wil een passend antwoord blijven bieden op de veranderende zorgvraag. Maar hoe kunnen onze medewerkers de cliënten betrokken en vakkundig tegemoet blijven treden? Het sleutelwoord is en blijft ‘aandacht’. Aandacht vanuit de organisatie voor veilig werken, voor individuele inzetbaarheid en aandacht voor een gezonde werkplek. Daarvoor is het fundament voor ‘Vitaal en Veilig werken’ bedoeld, want consequent invulling geven aan arbobeleid is van fundamenteel belang voor het creëren van de juiste aandacht. Aandacht die medewerkers sterkt en motiveert om de regie over inzetbaarheid in eigen handen te nemen, ondersteund door de leidinggevende.

Veilig werken

Veilig werken was een verbeterpunt vanuit het kwaliteitsrapport 2018. In 2019 heeft Cordaan de focus gelegd op:

  1. verdere ontwikkeling van de rol van arbo-coördinator die op het vastgestelde arbobeleid stuurt;
  2. het uitvoeren van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) waarmee Cordaan risico’s ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van medewerkers in kaart brengt. De systematiek en de toegankelijkheid van de RI&E is verbeterd zodat teams vanaf 2020 goed gefaciliteerd worden bij het onderhouden en verbeteren van de werkomgeving;
  3. beleids- en trainingsontwikkeling ten aanzien van fysieke belasting en agressiehantering voor medewerkers.

Cordaan Rookvrij

Cordaan gaat voor een Rookvrije Generatie! Cordaan heeft zich als partner aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij! met als belangrijkste doel bij te dragen aan de Rookvrije Generatie.
Steeds meer mensen en organisaties gaan inzien dat tabak niet meer in deze maatschappij thuishoort. Er is veel steun voor rookvrije initiatieven. De Alliantie Nederland Rookvrij, waarin KWF Kankerbestrijding, het Longfonds en de Hartstichting met een groot aantal andere publieke en private organisaties verenigd zijn, is de campagne Rookvrije Generatie gestart. Door ons hierbij aan te sluiten als één van de grootste Amsterdamse zorgorganisaties én werkgevers nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.