Leren & verbeteren

De wil om continu te leren en te verbeteren is een belangrijke voorwaarde om goede zorg te geven, nu en in de toekomst. Voor onze medewerkers en ons management is reflectie op het werk de juiste manier om aan verbetering vorm te kunnen geven. De meest effectieve vorm van leren ontstaat tijdens het werk. Nieuwsgierig zijn naar het effect van je handelen op de cliënt, elkaar collegiaal bevragen, fouten bespreken en successen vieren. Het maakt dat je leert en dat leidt tot een hogere kwaliteit van zorg en begeleiding.

Interne visitaties

Sinds 2008 heeft Cordaan VGZ een visitatieteam dat jaarlijks een tiental locaties/teams bezoekt om te ervaren wat de gang van zaken is op die locatie en om in gesprek met cliënten/verwanten en medewerkers onderzoek te doen naar de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Tijdens een visitatie gaan cliënten, verwanten, een beleidsadviseur van SK&I en een externe voorzitter op bezoek bij een team. Ze observeren op de locatie, eten mee en voeren gesprekken met cliënten, verwanten en diverse medewerkers. De laatst ingevulde zelfevaluatie dient mede als input voor het visitatieteam. Het visitatieteam kijkt vanuit cliëntperspectief naar de zorg- en dienstverlening, met oog voor de rechten van cliënten. Het gaat daarbij om het recht op informationele en ruimtelijke privacy, zeggenschap, informatie, vrijheid, goede zorg en klachtrecht. De leidraad is de lijst met inhoudelijke thema’s, gebaseerd op het kwaliteitskader VGZ en de domeinen van kwaliteit van bestaan. Op basis van de bevindingen van het visitatieteam stelt het team verbetermaatregelen en de voortgang daarop is een terugkerend onderwerp van gesprek tussen betreffende teammanager en directeur. In 2019 zijn negen interne visitaties gedaan bij verschillende woonlocaties en locaties van Werk & Dagbesteding.

Leren van klachten, incidenten en calamiteiten

Cordaan vindt het belangrijk dat er geleerd wordt van klachten, incidenten en calamiteiten.

Het team klachtopvang vraagt aandacht voor de meest voorkomende klachten en daarbij behorende werkwijzen en/of procedures. Tevens worden in de klachtbehandeling trends gesignaleerd die gebaseerd zijn op de meest actuele data, feiten en observaties van de cliëntvertrouwenspersonen en die van invloed zijn op de kwaliteit van de zorg. Deze worden ieder kwartaal besproken met directie en management van de zorgdomeinen, zodat er acties genomen kunnen worden op door de klanten ervaren problemen.

Om van incidenten te leren op teamoverstijgend niveau en om trends te analyseren, gebruiken we binnen Cordaan een centraal systeem, TriasWeb. In 2019 zijn de meldroutes in TriasWeb vereenvoudigd conform een ‘best practice’, waardoor het melden van een incident eenvoudiger is geworden voor medewerkers en het hun minder tijd kost. Ook is het eenvoudig teamrapportages te genereren op basis van standaardrapportages, waarmee medewerkers met elkaar in gesprek kunnen gaan. De komende tijd wordt de verbetermodule in TriasWeb geïmplementeerd, die teams in staat stelt hun verbeterplan eenvoudig te registeren en te monitoren en hun de mogelijkheid biedt om van elkaars verbeterplan te leren.

In 2019 zijn er binnen Cordaan VGZ wonen zes calamiteiten gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en hierop is PRISMA-onderzoek gedaan. PRISMA is een methodiek om incidenten te onderzoeken en te analyseren. Het brengt basisoorzaken in kaart, zodat verbetermaatregelen kunnen worden getroffen. De basisoorzaken uit alle PRISMA-onderzoeken zijn geclusterd en naast de normen van het toetsingskader van de IGJ gelegd. Gebleken is dat de voornaamste basisoorzaken liggen op het punt van deskundigheid van medewerkers. Deze werkwijze blijkt zeer effectief om zicht te krijgen op de nodige verbetermaatregelen.

Teamreflectie

Sinds 2012 werkt Cordaan met zelfevaluaties in de teams. Hun wordt gevraagd met elkaar in gesprek te gaan en te reflecteren op diverse kwaliteitsthema’s. Ook wordt gevraagd hoe het hun als team lukt om te leren en te verbeteren. Uit de teamreflectie komt naar voren dat het in vergelijking met vorig jaar meer teams lukt om gestelde verbeterpunten te realiseren. De meeste teams geven aan hun verbeterpunten voor 70% of meer te hebben gerealiseerd. Teams die een kleiner percentage hebben gerealiseerd lichten toe dat personeelstekort en wisselingen in het team hiervan de oorzaak zijn. Slechts enkele teams hebben geen enkele verbetering gerealiseerd. De verbeterpunten waar teams de komende drie maanden aan willen werken zijn met name deskundigheidsbevordering, teambuilding/communicatie/feedback geven, methodisch werken/rapporteren/ECD op orde, en uitbreiding van gezamenlijke activiteiten/groepsuitjes.