De Feuerstein methode en hoogbegaafde onderpresteerders

Ouders zien het vaak het eerst. Er zit zoveel in je kind, maar het gaat op school bergafwaarts. Konden ze daar maar zien hoe intelligent, gevoelig en origineel je kind uit de hoek kan komen.

Wij herkennen dit gevoel en hanteren een succesvolle methodiek die hoogbegaafden motiveert op zoek te gaan naar diepere betekenis en nieuwe verbanden. Hierdoor kunnen ze beter meekomen op alle gebieden van het leven, zoals op school of in het sociale omgang.

Weinig plaats voor hoogbegaafden in het onderwijs
Hoogbegaafden hebben het in het onderwijs vaak niet makkelijk. Op de basisschool krijgen ze het genivelleerde aanbod. Ze hoeven over het algemeen weinig moeite te doen de stof te beheersen. Een enkele basisschool schermt wel met speciale programma's, die hoogbegaafden de nodige uitdaging moet bieden.

Maar vaak zit de hoogbegaafde leerling alleen, want onbegrepen door zijn leeftijdsgenoten, extra werk te maken als beloning voor het feit dat ze al het andere werk al af hebben. Terwijl de andere leerlingen discipline, een systematische aanpak, planning leren om te kunnen functioneren in het voortgezet onderwijs, heeft dit voor de hoogbegaafde leerling weinig betekenis. Tot het eerste schooljaar in het Voortgezet Onderwijs. Plotseling krijgt de leerling stof op niveau, zit het tussen andere zeer slimme kinderen, en heeft het een heleboel tot dan toe verwaarloosde vaardigheden nodig. En loopt het vast.

14 instrumenten
De Feuersteinmethode biedt niet alleen voor de leerling een uitgebreid scala aan expliciete leervaardigheden, het biedt ook 14 uitdagende instrumenten, een aantal parameters waarmee interactie tussen leerling en mediator (dit kan een leerkracht zijn die leerstof aanbiedt, maar ook een ouder die normen en waarden overdraagt) kan worden bekeken, en handvatten voor aanpassen van lesstof aan het niveau.

Bewust zijn van vaardigheden
Wij leren hoogbegaafden niet alleen deze vaardigheden expliciet aan, maar laten ze ook nadenken over de toepassing ervan op alle gebieden van het leven, op school, maar ook sociaal. De methode stimuleert hoogbegaafden op zoek te gaan naar diepere betekenis en nieuwe verbanden en actief op zoek te gaan naar leerdoelen. Hierdoor vindt het hoogbegaafde kind de uitdaging terug in het leren, en zet het de vaardigheden op scherp die het nodig heeft in verdere ontwikkeling. Het is zich bewust van zijn of haar vaardigheden en kan het gedrag daardoor beter afstemmen, zodat het ook sociaal makkelijker functioneert. En zo kan je kind weer tot ontplooiing komen.

Gerelateerde pagina's